Nytt EMC-direktiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av bestemmelsene om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbeiding)

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: X. Elektrisk utstyr

Status

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fulgt arbeidet med nytt direktiv via myndighetsgruppen i EU: EMC AdCo.

Frist for implementering i EU er 20. april 2016.

Varepakken ble vedtatt i 2008 med virkning fra 2010 og inneholder to forordninger; forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008 og en beslutning; (EF) nr. 768/2008 som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for bedrifter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/30/EU ble publisert i OJ 29. mars 2014 og er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning 768/2008/EF. Revisjonen skjer samlet i en pakke, ”Alignmentpakken” Dette er beskrevet i tidligere EØS-notat utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet. Dette notatet beskriver i hovedsak de forhold som avviker fra varepakken eller er unikt for elektriske produkter slik dette er beskrevet i direktiv 2014/30/EU. Det nye direktivet vil erstatte direktiv 2004/108/EF.

Sammendrag av innhold

Direktivet regulerer elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr. Formålet er å sikre at det indre marked fungerer ved at utstyr har en tilstrekkelig grad av elektromagnetisk kompatibilitet.

Direktivet beskriver hvordan de ulike aktørene i forsyningskjeden skal forholde seg og hvilke regler som gjelder for dem med tanke på at kun utstyr med en tilstrekkelig grad av elektromagnetisk kompatibilitet skal omsettes i markedet. De økonomiske aktørene er alle ledd i forsyningskjeden fra produsent til sluttbruker.

Direktivet gir regler om hvordan produktene skal være konstruert, produsert og dokumentert, regler for CE-merking og prosedyrer for samsvarsvurdering og involvering av teknisk kontrollorgan.

Direktivet gir også regler for akkreditering, utpeking og notifisering av teknisk kontrollorgan, og om myndighetenes ansvar og forpliktelser i denne forbindelse.

Virkeområdet til det nye direktivet er i hovedsak det samme som i direktiv 2004/108/EF. I direktiv 2014/30/EU er det tatt inn et unntak fra virkeområdet i artikkel 2 nr. 2 bokstav e for “custom built evaluation kits destined for professionals to be used solely at research and development facilities for such purposes”.

I Annex I nr. 2 er annet ledd annet punktum fjernet. ”Those good engineering practices shall be documented and the documentation shall be held by the person(s) responsible at the disposal of the relevant national authorities for inspection purposes for as long as the fixed installation is in operation”.

De nye definisjonene som følger av varepakken innføres i artikkel 3.

Kapittel 2 gir reglene for de ulike markedsaktørene i tråd med varepakkens system. Det settes blant annet krav til økt sporbarhet.

Bestemmelsene om samsvarserklæring i tidligere Annex III er tatt inn i artikkel 15 og Annex IV.

Kapittel 3 inneholder bestemmelser knyttet til samsvar.

Kapittel 4 inneholder bestemmelser om utpeking og krav til samsvarsvurderingsorganene, og om myndighetenes ansvar og forpliktelser i denne forbindelse.

Kapittel 5 inneholder varepakkens bestemmelser om kontroll av utstyr og prosedyrer for håndtering av utstyr med risiko samt formelle feil.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten

Rettsakten er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser

Gjeldende rett på området er forskrift 14. januar 2011 nr. 36 om elektrisk utstyr, som er hjemlet i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). Direktiv 2014/30/EU vil medføre at forskrift om elektrisk utstyr må endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravene til økt sporbarhet vil trolig ha økonomiske og administrative konsekvenser for markedsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Direktivet vurderes til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)765
Rettsaktnr.: 2014/30/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/108/EF
Celexnr.: 32014L0030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2014
Frist returnering standardskjema: 14.05.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker