Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-fristatus tuberkulose, brucellose og EBL

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2014/91/EU av 14. februar 2014 når det gjelder vedlegg II til vedtak 93/52/EØF om å anerkjenne visse regioner i Italia og Spania som offisielt frie for brucellose ( B. melitensis ) og om endring av vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF om erklæringen om, at Ungarn er offisielt tuberkulosefritt, at Romania og visse regioner i Italia er offisielt brucellosefrie, og om, at visse regioner i Italia er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (meddelt under nummer C(2014) 741)

Commission Implementing Decision 2014/91/EU of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis ( B. melitensis ) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2014) 741)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medlemsstater og regioner i medlemsstater, som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis hos sau og geit. Liguria og Lazio i Italia og Navarra i Spania, oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EF, og erklæres derfor frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedleggene II og III til vedtak 2003/467/EF som listefører medlemsstater og regioner i medlemsstater som er erklært frie for henholdsvis brucellose, tuberkulose og enzootisk bovin leukose hos storfe. Kravene for fristatus følger av direktiv 64/432/EØF. Følgende endringer er gjennomført:

  • Ungarn oppfyller nå kravene til fristatus for tuberkulose, og erklæres fri for sykdommen
  • Romania oppfyller nå kravene til fristatus for brucellose og erklæres fri for sykdommen
  • Regionen Liguria i Italia oppfyller nå kravene til fristatus for brucellose og erklæres fri for sykdommen
  • Regionen Liguria, provinsen Avellino i regionen Campania og provinsen Latina i regionen Lazio, alle i Italia, oppfyller nå kravene til fristatus for enzootisk bovin leukose og erklæres fri for sykdommen

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.        

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/91/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32014D0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2014
Frist returnering standardskjema: 04.04.2014
Dato returnert standardskjema: 15.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen