Vet - avlsmateriale fra hest

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 846/2014 av 4. august 2014 som endrer vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder kravene til donordyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) No 846/2014 of 4 August 2014 amending Annex D to Council Directive 92/65/EEC as regards the conditions for donor animals of the equine species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. Vedlegget fastsetter krav til sædstasjoner og sædlagre som driver EØS-handel med sæd fra dyr av hestefamilien, sauer og geiter. Vedlegget fastsetter også krav til embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper som driver EØS-handel med eggceller/embryo fra dyr av hestefamilien, sauer, geiter og svin. I tillegg fastsetter det krav til donordyrene, sæden, eggcellene og embryoene. Endringene er:

  • Kravet om at sædstasjoner skal være under permanent tilsyn av en stasjonsveterinær er erstattet med at stasjonene skal være under tilsyn av en stasjonsveterinær. Endringen er gjort fordi uttak av sæd fra dyr av hestefamilien i stor grad er sesongbetont og at kravet om permanent tilsyn derfor er unødig strengt.

  • Kravene til testing av donorhingster er oppdatert i lys av internasjonale standarder (OIE-manualen fra 2013), samt at forordning (EU) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) krever at laboratorier som analyserer prøver som tas som ledd i offentlig kontroll må være vurdert og akkreditert etter standarden EN ISO/IEC 17025.

  • Kravene til oppsamling og behandling av embryoer fra dyr av hestefamilien er oppdatert i lys av internasjonale standarder (OIEs landdyrhelsekode fra 2013).

  • Kravene til testing av donorhingster er endret i lys av at uttak av sæd for handel skjer diskontinuerlig og at det derfor ikke er nødvendig å teste så ofte. For testing av både donorhingster og -hopper er det er det tatt hensyn til at det er utviklet nye tester for smittsom metritt (CEM) og virusarteritt.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten legger til rette for at de norske sædstasjonene som er godkjent for EØS-handel med sæd fra dyr av hestefamilien, sauer eller geiter kan spare kostnader til stasjonsveterinær. Den legger også til rette for at sædstasjonene som er godkjent for EØS-handel med sæd fra dyr av hestefamilien kan spare kostnader til testing av dyrene. Så lenge ingen norske embryoinnsamlings- eller -produksjonsgrupper er godkjent for EØS-handel med eggceller eller embryoer fra dyr av hestefamilien, får endringene i kravene til oppsamling og behandling av embryoer og testing av donorhopper ingen konsekvenser for noen her i landet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Da rettsakten var på utkaststadiet sendte Mattilsynet den til Veterinærinstituttet og de norske sædstasjonene som blir berørt dersom den tas inn i EØS-avtalen for kommentarer. Det er ikke mottatt svar fra noen av dem.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0846/2014
Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF
Celexnr.: 32014R0846

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2014
Høringsfrist: 01.01.2015
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: