Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alkoholsterke drikker, systemer for innsending av teknisk dokumentasjon

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 1239/2014 av 19. november 2014 om endring i forordning (EU) nr. 716/2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Implementing Regulation (EU) No 1239/2014 of 19 November 2014 amending Regulation (EU) No 716/2013 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EU) nr. 716/2013 som inneholder gjennomføringsbestemmelser under forordning (EF) nr. 110/2008 (basisforordningen) om alkoholsterke drikker. Det fremgår av artikkel 20 i forordning (EF) nr. 110/2008 at medlemsstatene innen 20. februar 2015 må sende inn såkalt teknisk dokumentasjon til Kommisjonen for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som allerede var beskyttet ved fastsettelsen av forordning (EU) nr. 110/2008. Forordning (EU) nr. 716/2013 regulerte opprinnelig hvordan skjemaet, som skal inneholde den tekniske dokumentasjonen, skal se ut og settes opp. Som følge av endringene som denne forordningen (32014R1239) gjør i forordning (EU) nr. 716/2013, innføreres det med virkning fra 1. januar 2015 også krav om hvilke elektroniske systemer medlemsstatene skal bruke når de skal sende inn teknisk dokumentasjon til Kommisjonen for disse betegnelsene.

Hensikten med dette er å sikre en effektiv administrasjon av slike saker. Kommisjonen har hentet inspirasjon fra ordningen som er etablert for slik informasjonsutveksling i forordning (EF) nr. 792/2009, som gjelder nærmere bestemte rettsområder innenfor EUs felles landbrukspolitikk - blant annet EUs vinregelverk. Regelverket om alkoholsterke drikker er imidlertid ikke direkte omfattet av ordningene i forordning (EF) nr. 792/2009. Forordningen (32014R1239) gir derfor visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 792/2009 tilsvarende anvendelse innenfor regelverket om alkoholsterke drikker - i første omgang for innsending av teknisk dokumentasjon for eksisterende beskyttede geografiske betegnelser. Bestemmelsene fra forordning (EF) nr. 792/2009 som gis tilsvarende anvendelse for alkoholsterke drikker, gjelder blant annet validering av kompetente myndigheters og privates tilgang til de elektroniske systemene, ektheten, integriteten og dokumentenes lesbarhet over tid og beskyttelse av personlig data. Medlemsstatene skal peke ut et såkalt liaisonorgan som innenfor deres territorium skal være ansvarlig for validering av tilgangsrettighetene og for innsending av melding til Kommisjonen om hvilke kompetente myndigheter og andre brukere som skal ha tilgang til de elektroniske systemene. Sistnevnte meldinger må sendes inn til Kommisjonen senest innen 11. januar 2015.

Det fremgår av forordningen (32014R1239) at medlemsstatene skal kontakte Kommisjonen på en oppgitt e-postadresse for å få nærmere instruksjoner om hvordan de skal få tilgang til de konkrete elektroniske systemene. Forordningene gir derfor ingen detaljerte bestemmelser om hvordan de elektroniske systemene ser ut eller hvordan de fungerer og skal brukes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant. Forordningen skal derfor ikke tas inn i EØS-avtaleverket og heller ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser for norske virksomheter, forbrukerne eller myndighetene, jf. vurderingen ovenfor om rettslige konsekvenser og konklusjonen nedenfor.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Per i dag er de norske geografiske betegnelsene Norsk vodka og Norsk akevitt beskyttet innen EØS under forordning (EF) nr. 110/2008 i kraft av en tilpasningstekst i EØS-avtaleverket. Norge er i ferd med å utarbeide teknisk dokumentasjon for de beskyttede geografiske betegnelsene. Vurderingen av denne rettsakten (32014R1239), kan derfor ha praktisk betydning for Norge.

Forordning (EF) nr. 792/2009 er ikke tatt inn i EØS-avtaleverket. Som nevnt ovenfor gjelder ikke forordning (EF) nr. 792/2009 direkte innenfor regelverket om alkoholsterke drikker. Forordning (EF) nr. 792/2009 gjelder imidlertid blant annet innenfor EUs vinregelverk. Ved behandlingen av rettsakter som gjelder EUs vinregelverk, som blant annet krever at medlemsstatene skal bruke de elektroniske systemene som er etablert i forordning (EF) nr. 792/2009 for innsending av ulike meldinger med videre og øvrig kommunikasjon mellom Kommisjonen og medlemsstatene, har vi lagt til grunn at de aktuelle bestemmelsene i vinregelverket om dette, ikke er EØS-relevante. Vi har derfor lagt til grunn at EØS-/EFTA-statene ikke skal knyttes til og bruke de elektroniske systemene som Kommisjonen har etablert etter forordning (EF) nr. 792/2009. Bestemmelsene i vinregelverket som inneholder plikter for medlemsstatene til å sende inn meldinger mv til Kommisjonen må derfor tolkes i lys av de generelle tilpasningene i det samlede EØS-avtaleverket, blant annet de gjennomgående tilpasningene som fremgår av protokoll 1 til EØS-avtalen. Som hovedregel skal derfor EØS-/EFTA-statene sende slike meldinger mv. til/via ESA eller et annet EFTA-organ, og ikke direkte til Kommisjonen, jf. to-pillarsystemet i EØS-avtalen. Dersom det hadde blitt konkludert med at også EØS-/EFTA-statene skulle ha brukt de elektroniske systemene etter forordning (EF) nr. 792/2009, mente vi at hele eller deler av forordning (EF) nr. 792/2009 i så fall burde vært tatt inn i EØS-avtaleverket, eventuelt med nødvendige tilpasninger.

Selv om forordningen (32014R1239) bare gir visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 792/2009 tilsvarende anvendelse, og slik sett ikke skal gjelde direkte for innsending av teknisk dokumentasjon for alkoholsterke drikker, mener vi at de generelle EØS-rettslige spørsmålene om informasjonsutveksling mellom medlemsstatene og Kommisjonen blir tilsvarende de som tidligere er vurdert innenfor vinregelverket. Vi mener derfor i utgangspunktet at EØS-/EFTA-statene ikke bør forholde seg direkte til Kommisjonen via de elektroniske systemene i slike saker, men heller forholde seg til ESA eller et annet EFTA-organ i samsvar med to-pillarsystemet og de gjennomgående tilpasningene i protokoll 1 til EØS-avtalen. Ettersom tidsfristen for innsending av teknisk dokumentasjon til Kommisjonen som nevnt ovenfor er allerede 20. februar 2015, ville vi antagelig uansett ikke ha fått forordningen (32014R1239) på plass i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett innen fristen. Norge må derfor uansett håndtere innsending av teknisk dokumentasjon på andre måter,

Gitt dette utgangspunktet, mener vi at ingen av bestemmelsene i forordningen (32014R1239) er EØS-relevante. Forordningen skal derfor heller ikke tas inn i EØS-avtaleverket. Dersom ordningen med slike elektroniske systemer for informasjonsutveksling mellom medlemsstatene og Kommisjonen blir mer og mer utbredt innenfor stadig nye rettsområder som er omfattet av EØS-avtaleverket, bør det eventuelt på et mer overordnet og generelt grunnlag vurderes hvordan EØS-/EFTA-statene skal tilnærme seg dette. Bør for eksempel EØS-/EFTA-statene i større grad sikres tilgang til disse systemene og skal de i så fall i større grad forholde seg direkte til Kommisjonen i stedet for ESA eller et annet EFTA-organ? Vi går ikke nærmere inn på dette her.

Konklusjon:

Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1239/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1239

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2014
Frist returnering standardskjema: 20.03.2015
Dato returnert standardskjema: 09.02.2015
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen