Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2015/391 av 9. mars 2015 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler som henviser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/391 of 9 March 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonens utkast til forordning var oppe til votering på SCoPAFF den 17. oktober 2014. Utkast til rettsakt fikk kvalifisert flertall. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen 9. mars 2015 og trer i kraft i EU den 30. mars 2015.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag av tre helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Artikkel 14(1)(b) omhandler påstander som er knyttet til barns utvikling og helse.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffet. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler, oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjente. Alle søknader har fått en negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende virkestoffer og påstander.

Virkestoff og EFSA-nummer

Påstand (fritt oversatt)

Betapalmitat (Q-2008-174)

Betapalmitat berikning bidrar til en mer lindrende og dermed hyppigere avføring.

Kolin (Q-2008-134)

Kolin er nødvendig for utviklingen av hjernen hos spebarn og småbarn fra fødsel til treårsalderen.

Komplekse karbohydrater (Q-2008-131)

Komplekse karbohydrater bidrar til metthetsfølelsen.

Alle tre helsepåstander er omfattet av overgangsordningen nevnt i artikkel 28 i påstandsforordningen. Det vil si at påstandene kan anvendes inntil 6 måneder etter rettsakten har trådt i kraft (30.09.2015).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene og eventuelt ta disse ut av bruk innen seks måneder etter at rettsakten har trådt i kraft (30. september 2015). Det er usikkert om helsepåstandene som rettsakten omfatter er i bruk i Norge i dag.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Europakommisjonens utkast til forordning var oppe til avstemning på SCoPAFF 17. oktober 2014 og  ingen medlemsland hadde kommentarer. For den avviste helsepåstanden om kolin reiste en medlemsstat på arbeidsgruppemøtet den 16. mai 2014 et spørsmål til EU-kommisjonen om hvordan EFSA har vurdert denne helsepåstanden til å være generell og ikke spesifikk. EU-kommisjonen svarte at kolin ikke er et essensielt næringsstoff og at kolin ikke har noen spesifikk funksjon i hjerne relatert til barns utvikling. Mattilsynet har ikke hatt kommentarer til saken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)391
Rettsaktnr.: 391/2015
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32015R0391

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2015
Frist returnering standardskjema: 02.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.11.2014
Høringsfrist: 09.01.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker