Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

DAT Aeronautical Data

NPA 2014-20 Tekniske krav og operasjonelle prosedyrer for ytelse av data til luftromsbrukere ved flynavigasjon

NPA 2014-20 Technical requirements and operational procedures for the provision of data for airspace users for the purpose of air navigation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det foreligger i dag en NPA. Høringsfristen for NPAen var 31. oktober 2014. Luftfartstilsynet gav høringsinnspill innen fristen. I forlengelsen av NPAen vil EASA utgi en CRD (Comment Response Document) med sammenfatning av høringsuttalelsene og en Opinion med EASAs oppsummering / oppfatning, før det kommer en Decision (vedtak).

Sammendrag av innhold

Som ledd i Single European Sky II pakken ble virkeområdet til basisforordning (EF) nr. 216/2008 utvidet til å omfatte ATM/ANS, samtidig som det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA ble gitt ansvaret for å utvikle sikkerhetsrelatert regelverk innenfor dette fagfeltet jf. forordning (EF) nr. 1108/2009.

EASA publiserte den 10. mai 2013 NPA (Notice of Proposed Amendments) 2013-08 om felles krav ("essential requirements") til ATM/ANS-aktører (se eget EØS-notat). Denne NPAen forutsatte at EASA skulle utvikle mer detaljert implementeringsregelverk innenfor ulike deler av ATM/ANS-området. I forlengelsen av dette nedsatte EASA en regelverksgruppe som fikk i oppdrag å komme med forslag til nye tekniske krav og operasjonelle prosedyrer for yting av data til luftromsbrukere til bruk for flynavigasjon (RMT.0593 & RMT.0594). EASA gav etter dette ut NPA 2014-20 med forslag til nye regler. Det er denne NPAen EØS-notatet vil omhandle.

Formålet med de nye reglene er å fremme kostnadseffektivitet i regelverks- og sertifiseringsprosesser og unngå dupliseringer av arbeid på nasjonalt og europeisk nivå. Videre er vil det være en fordel å sikre harmonisering av regelverket mot tredjeland utenfor EU.

De mer spesifikke målene med regelverksinitiativet er å utvikle organisatoriske krav og ansvarsforhold for ytere av datatjenester (DAT), og dertilhørende tekniske krav for slik yting av datatjenester. Dette skal forhindre en duplisering av tilsynsoppgaver utført av myndigheter og operatører.

Dette skal også sikre at kravene til samvirkningsevne (interoperabilitet) i Single European Sky blir ivaretatt.

ICAO Annex 15 definerer hvordan statene skal kunngjøre luftfartsdata, og gir spesifikasjoner for data og krav til formelle grensesnitt i forbindelse med kunngjøring av data. Kommisjonsforordning (EU) nr 73/2010 (Aeronautical Data Quality, ADQ), forsterker og presiserer kravene i Annex 15 fram til publisering av data i den enkelte stat. I forlengelsen av dette vil regelverket NPA 2014-20 gir regulere forholdet mellom ytere av datatjenester (DAT) og operatører.

Kommisjonen arbeidet tidligere med et nytt regelverk som skulle virke i forlengelsen av datakjeden for luftfartsdata fra kunngjøring til brukerne (ADQ2). Initiativet som ADQ2 innebar ville medført en overlapping av revisjoner fra kompetente myndigheter og operatører. Regelverket som NPA 2014-20 foreslår er derfor ment å skulle fylle deler av den rollen som ADQ2 var tiltenkt.

I dagens system utfører operatører ulike revisjoner med de data som tjenesteytere yter. Innføringen av frivillige Letter of Agreements (LoA) mellom DAT-tjenesteytere og EASA reduserte behovet for revisjoner utført av operatørene. NPA 2014-20 foreslår flere endringer i Kommisjonforordning (EU) nr. 965/2012. En av disse er at operatørene i fremtiden bare skal bruke luftfartsdata fra databaser som er sertifiserte med hensyn til kvalitetskrav i forhold til bruken av dataene. Dette innebærer at EASA overtar den tilsynsfunksjonen som operatørene og myndigheter tidligere har utført, noe som vil innebære kostnadsbesparelser i luftfartssystemet. Dagens LoA-regime har allerede ført til at operatørene ikke lenger utfører disse revisjonene av datatjenester, og således innebærer forslaget til regelverk en formalisering av dagens praksis.

En annen endring i forordning (EU) nr 965 /2012 er at operatørene kun skal bruke systemer / databaser for luftfartsdata som møter integritetskrav i henhold til bruksområder for dataene. Operatørene skal videre sikre tidsriktig distribusjon og oppdatering av informasjonsdatabasene i alle fly som krever det. Operatørene skal også rapportere tilbake til databasen alle feil / manglende data som på noen som helst slags måte kan representere en sikkerhetsrisiko.

NPA 2014-20 foreslår tre alternative løsninger:

0) Gjøre ingenting. Dette innebærer å beholde dagens regelverk med frivillige LoA og frivillige revisjonssystemer.

1) Overføring av det frivillige revisjonssystemet til en sertifisering av DAT-tjenesteyter i tråd med Basisforordningen (216/2008). Dette vil innebære en regulering kun av det som omtales som navigasjons-databaser. Øvrige databaser for luftfartsinformasjon (terrengvarslingssystem, bevegelige flyplasskart, o.l.) brukt i andre applikasjoner omfattes ikke.

2) Som alternativ 1), samt å inkludere øvrige databaser for luftfartsinformasjon.

Både alternativ 1) og 2) innebærer en overgang fra det som tidligere har vært frivillige LoA'er mellom DAT-tjenesteytere og EASA, til nå å bli en pålagt sertifisering utført av EASA.

Luftfartstilsynet har i sin høringsuttalelse til NPAen anbefalt at løsning 2) velges.

Merknader
Rettslige konsekvenser

NPA 2014-20 foreslår å endre utkast til forordning "Requirements for service providers and the oversight thereof" (NPA 2013-08), samt forordning (EU) nr 965/2012 (AIR-OPS) og dertilhørende AMC/GM.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har pr i dag ingen DAT-tjenesteytere. Dette innebærer at endringene som følger av denne NPAen antas å ville medføre få økonomiske og administrative konsekvenser. Flyselskapene utfører i dag revisjon av DAT-tjenesteytere, og endringene vil medføre reduksjon i revisjonsbehovet av DAT-tjenesteytere, i den grad dette allerede ikke er redusert som en følge av eksisterende LOA-regime. Luftfartstilsynet antar at norske flyselskaper pr i dag forholder seg til DAT-tjenesteytere som allerede er inn under LOA-regimet.

Avinor blir ikke direkte berørt av disse endringene. Dette fordi endringene retter seg mot håndteringen av data på brukersiden etter at dataene er publisert elektronisk i henhold til ADQ-forordningens krav.

For Luftfartstilsynet forventes forslaget til regelverk ikke å få noen særlige konsekvenser. Det kan likevel tenkes at noen operatører vil kunne henvende seg til Luftfartstilsynet ved forhold som gjelder sertifisering og tilsyn av deres DAT-tjenesteyter, og at Luftfartstilsynet kan få noe arbeid med dette.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet vil oversende NPAen til berørte aktører i markedet som en informasjon om regelverksinitiativet, med ønske om tilbakemeldinger om konsekvenser.

Vurdering

Ett av målene med regelverksinitiativet er å utvikle organisatoriske krav og ansvarsforhold for ytere av datatjenester (DAT), og dertilhørende tekniske krav for slik yting av datatjenester. Dette skal forhindre en duplisering av tilsynsoppgaver utført av myndigheter og operatører. Luftfartstilsynet vurderer derfor at regelverksinitiativet vil kunne ha arbeids- og kostnadsbesparende effekter for aktører i det europeiske luftfartssystemet.

Det er Luftfartstilsynets vurdering at rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen