Endring av kriterier som gjør avfall farlig gjennom oppdatering av vedlegg III til direktiv 2008/98 om avfall

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1357/2014 om oppdatering av vedlegg III til direktiv 2008/98/EF om avfall

Commission Regulation (EU) No 1357/2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kommisjonsforordningen endrer vedlegg III til direktiv 2008/98/EF, som omfattet både egenskaper som gjør avfall farlig og grenseverdier for farlig avfall. Endringene ble publisert i Official Journal 19. desember 2014. Endringene vil tre i kraft 1. juni 2015.

Kommisjonsforordningen endrer vedlegg III til direktiv 2008/98/EF (rammedirektivet om avfall), som omfatter både egenskaper som gjør avfall farlig og grenseverdier for farlig avfall. Endringene ble publisert i Official Journal 19. desember 2014. Endringene vil tre i kraft 1. juni 2015. Rammedirektivet for avfall er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX og gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Endringene i vedlegg III reviderer definisjonen av egenskapene som gjør avfall farlig i rammedirektivet om avfall. Tidligere lå grenseverdier for farlig avfall i Kommisjonsvedtak 2000/532/EF sammen med EUs avfallsliste.  

Dagens regelverk for farlig avfall er basert på forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier (gjennomføring av direktivene 67/548/EØF og 99/45/EF). Hovedhensikten med endringen er å tilpasse definisjonen av farlig avfall til den nye forskriften om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1272/2008). Kjemikalieregelverket er utarbeidet for kjemikalier og ikke for avfall, og det er enighet om at regelverkene ikke kan harmoniseres fullt ut. Grenseverdier for miljøskadelig avfall ble utsatt og tatt ut av forslaget.

Merknader

Rammedirektivet for avfall (2008/98/EF) er hjemlet i EF-traktaten artikkel 175 om miljø. Det er rammedirektivets vedlegg III som skal endres som følge av forordning1357/2014. Det gjelder også Kommisjonsvedtak 2000/532/EF, hvor grenseverdier for farlig avfall nå tas ut. Endringene vil bli gjennomført i avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 3. Dette vedlegget med grenseverdier for farlig avfall vil bli nytt, basert på det nye kjemikalieregelverket, CLP. I en overgangsfase er kriteriene og grenseverdiene i vedlegg 3 basert på forskrift om klassifisering og merking mv av farlige kjemikalier. Denne forskriften erstattes gradvis av CLP frem til 1. juni 2015. Den norske stofflisten ble opphevet da CLP-forskriften trådte i kraft i Norge i 2012, og er erstattet av vedlegg VI i CLP. Derfor er allerede nå vedlegg VI i CLP kilden til å finne stoffenes klassifisering. I C&L Inventory (europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sin database med informasjon om klassifisering og merking av stoffer) finnes stoffenes klassifisering etter både gammelt og nytt kjemikalieregelverk. Det er derfor mulig å finne de risikosetningene som brukes i gjeldende vedlegg 3 fram til forordning xx om revidert vedlegg III til 2008/98/EF implementeres, og H-setninger fra CLP tas i bruk.

Administrative konsekvenser

Det blir en ny inndeling for enkelte egenskaper, og også noen flere grenseverdier å forholde seg til. Nye inndelinger og nye koder gir enkelte administrative kostnader. Det vil i praksis bety noe mer arbeid for en del avfallsprodusenter når de skal vurdere om de har farlig avfall. 

Økonomiske konsekvenser

Endringene innebærer enkelte endrede grenser for når avfall skal defineres som farlig avfall. Det blir strengere grenseverdier på noen områder, og mindre strenge på enkelte andre områder, noe som kan gi noe utslag på mengdene som vil bli definert som farlig avfall. Det er imidlertid svært vanskelig å anslå hvordan dette vil kunne påvirke avfallsmengdene. Avhengig av hvilke avfallstyper som oppstår hos den enkelte virksomhet, kan dette gi økte leveringskostnader for næringslivet som genererer farlig avfall. For andre kan det gi lavere kostnader. For kommunene, som har plikt til å ta imot farlig avfall gratis fra husholdningene, kan det også bli noe økte kostnader. Det er ikke mulig i dag å tallfeste disse kostnadene. Offentlige myndigheter vil ellers ikke få vesentlige økte utgifter som følge av endringen. Det må regnes med noe ressursbruk for miljømyndighetene ved innføringen av det nye klassifiseringssystemet.    

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonens forslag har ikke vært på en formell høring. Foreløpige utkast fra Kommisjonen har vært sendt ut til industrien (Norsk Industri) og til bransjeforeningen til virksomhetene som håndterer farlig avfall (NFFA) for informasjon og for kommentarer. Miljødirektoratet har kun mottatt enkelte overordnede kommentarer fra NFFA. NFFA er opptatt av at grenseverdiene ikke skal resultere i mindre mengder farlig avfall uten at dette er miljømessig begrunnet, og at føre var-prinsippet bør legges til grunn. De ønsker også et system som er enkelt å praktisere for de som bruker regelverket. 

Vurdering

Norge går i dag lenger enn EU i å benytte klassifiseringsgrenser fra kjemikalieregelverket ved klassifisering av farlig avfall. Dette gjelder særlig for egenskapen miljøfare (HP14), der grenseverdier ble innført i avfallsforskriften fra 2003. I EUs arbeid med å endre egenskapene og grenseverdiene for farlig avfall, har det også vært en intensjon å få på plass grenseverdier for miljøskadelig avfall. Forslag til nye grenseverdier for miljøfare vil definere mye mer avfall som farlig enn gjeldende regulering i EU gjør og det har derfor kommet ønske om konsekvensvurdering av å innføre grenseverdi for miljøskadelig avfall (HP14). Dette er imøtekommet av Kommisjonen, og miljøskadelig avfall er tatt ut av forslaget og vil bli vurdert siden.

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1357/2014
Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF
Celexnr.: 32014R1357

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2015
Frist returnering standardskjema: 23.02.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker