Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringsdirektiv om overvåkingsmetoder for overflatevann

Kommisjonsdirektiv 2014/101/EU av 30. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF om fastsettelse av rammer for fellesskapets vannpolitikk

Commission Directive 2014/101/EU of 30 October 2014 amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Formålet med endringsdirektivet er å inkludere henvisning til nye internasjonale standarder for overvåking etter vanndirektivet (2000/60/EF), slik at kvalitet og sammenlignbarhet av data sikres. Vanndirektivet er innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitebeslutning nr. 125/2007 av 28. september 2007. Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Nærmere om innholdet i endringsdirektivet

Siden vanndirektivet ble vedtatt i 2000, har den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) offentliggjort en rekke nye internasjonale standarder for biologisk prøvetaking av fytoplankton, makrofytter, bunnvegetasjon, bentiske invertebrater, fisk og hydromorfologiske karakteristika. Endringsdirektivet henviser til disse standardene.

Som følge av utvikling av nye standarder, og revisjon av eksisterende standarder, vil noen av CEN-standardene ikke lenger offentliggjøres. Disse standardene vil derfor utgå som følge av endringsdirektivet. Dette gjelder EN ISO 8689-1:1999 og EN ISO 8689-2:1999 9, som er nevnt i vanndirektivet vedlegg V punkt 1.3.6.

Merknader

Nye standarder fra ISO/CEN blir tatt i bruk etter hvert som de offentliggjøres av de internasjonale standardiseringsorganisasjoner. Ved utlysninger av nye overvåkingsoppdrag vil det kreves av oppdragstakerne at de nye standardene blir benyttet.


Rettslige konsekvenser

Direktivet medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk, da vannforskriften vedlegg V punkt 1.3.6 kun viser til standarder som til enhver tid gjelder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/101/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/60/EF
Celexnr.: 32014L0101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2014
Frist returnering standardskjema: 15.12.2014
Dato returnert standardskjema: 15.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 66/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen