Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Overvåkningsprogram for reststoffer

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/891/EU av 8. desember 2014 som endrer vedtak 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision of 8 December 2014 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.12.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomføres i norsk rett uten forutgående høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder Mexico, som ikke lenger har en godkjent plan for hest.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er et vedlegg til forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Inntil 15. mars 2015 skal medlemsstatene akseptere hestekjøtt fra Mexico til humant konsum, forutsatt at importøren kan vise at kjøttet er sertifisert og sendt før 15. januar 2015. Det konsumeres ikke mye hestekjøtt i Norge i det hele tatt, og denne rettsakten ansees ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 891/2014
Celexnr.: 32014D0891

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 13.01.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen