Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktiv 2014/18/EU av 29. januar 2014 om endring av direktiv 2009/43/EF mht. listen over forsvarsrelaterte produkter. ...

Direktiv 2014/18/EU av 29. januar 2014 om endring av direktiv 2009/43/EF mht. listen over forsvarsrelaterte produkter. ...

Commision Directive 2014/18/EU of 29 January 2014 amending Directive 2009/43/EC as regards the list of defence related products....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.02.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Endringsdierktivet ble vedtatt av kommisjonen 29. januar 2014 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF). Det forutsettes at medlemsstatene iverksetter direktivet innen 17. mai 2014.

Sammendrag av innhold

Ved endringsdirektiv 2014/18/EU erstattes, for fjerde gang, vedlegget d.v.s. listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43/EF ICT-direktivet. Vedlegget erstattes rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte produkter innenfror EU/EØS området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning

ICT-direktivet er innlemmet i EØS avtalen og innsrbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013. Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg I til forskriften.

Rettslige konsekvenser

Listen over forsvarsrelaterte produkter må innarbeides som nytt vedlegg I til forskrift nevnt over.

Økonomiske konsekvenser

Rettsakten år rettsakten ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentligemyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet behandles i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Endringsdirektivet medfører ingen substansendringer ift. ICT-direktivet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/0018/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/0043/EF
Celexnr.: 32014L0018

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2014
Frist returnering standardskjema: 31.03.2014
Dato returnert standardskjema: 25.02.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen