EØS-notatbasen

Plantevernmiddel - Kaliumjodid avslag

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 116/2014 av 6. februar 2014 vedrørende avslag på godkjenning av det virksomme stoffet kaliumjodid, i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 fra Europaparlamentet og Rådet om markedsføring av plantevernmidler...

Commission Implementing Regulation (EU) No 116/2014 of 6 February 2014 concerning the non-approval of the active substance potassium iodide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the m...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 07.02.2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kaliumjodid har fått avslag på søknad om godkjenning. Søknaden om godkjenning hadde mangelfull dokumentasjon. Rettighetshaver ble oppfordret til å levere utfyllende dokumentasjon, da dette ikke var tilgjengelig valgte søker å trekke søknaden.

Merknader

Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Dette stoffet er vurdert etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012. Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen. Denne forordningen gjelder avslag på godkjenning av et stoff som ikke tidligere har vært oppført på listen over godkjente virksomme stoff i forordning (EU) nr. 540/2011. Det er derfor ikke behov for forskriftsendring.
Administrative og økonomiske konsekvenser

Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. Mattilsynet vurderer det slik at avslaget ikke får økonomiske og administrative konsekvenser. Dette er på bakgrunn av at dette stoffet ikke har vært på markedet i Norge eller er søkt godkjent i Norge og avslaget vil derfor ikke ha konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

        
  

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten, SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Legislation. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 116/2014
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32014R0116

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2014
Frist returnering standardskjema: 21.03.2014
Dato returnert standardskjema: 09.04.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 207/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: