Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til Råds og Parlamentsdirektiv om universell utforming av nettsidene til offentlig virksomheter...

Forslag til Råds og Parlamentsdirektiv om universell utforming av nettsidene til offentlig virksomheter...

Proposal for a of the European Parliament and of the Council on accessability of public sector bodies' websites...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2014

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens direktivforslag har blitt behandlet i flere komiteer i Europaparlamentet i løpet av 2013. Det har kommet mange ulike endringsforslag. De fleste støtter opp om forslaget og endringer som foreslås vedrører i hovedsak eventuelle utvidelser av virkeområdet. I følge prosessfilen er antatt fremleggelse for plenum i Europaparlamentet  11.mars 2014 (antatt Indicative plenary sitting date, 1st reading/single reading). Det er imidlertid andre rettsakter som har prioritet foran  dette direktivet, og denne datoen må anses som foreløpig.

Direktivforslaget ble drøftet av ansvarlig departement, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, på møte i Working group on Electronic Communication, Audiovisual Services and Information Society (ECASIS) den 15. oktober 2013. Her ble det diskutert muligheten for en felles EFTA-kommentar, og et utkast til slik er drøftet mellom Norge og Island i ettertid. Felles EFTA-kommentar er imidlertid foreløpig ikke avgitt.

Direktivforslag om universell utforming av nettsidene til offentlig virksomheter (Directive on accessability of public sector bodies’ websites) er til politisk behandling i EU.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen fremmet den 3.12.2012 forslag til direktiv om universell utforming av nettsidene til utvalgte offentlige virksomheter (accessibility of public sector bodies’ websites). Hovedformålet med direktivet er en harmonisering av lover, forskrifter og administrative bestemmelser om universell utforming av først og fremst offentlige organers nettsider. For å øke digital deltakelse i samfunnet, og digital kommunikasjon med det offentlige, er det nødvendig at befolkningen kan anvende de kommunikasjonskanaler det offentlige benytter. Flere land i Europa har utviklet ulike policyer på området, med ulike krav til aktørene. Kommisjonen har derfor utpekt noen viktige offentlige nettsider som etter direktivet skal tilgjengeliggjøres i tråd med en felles standard, for å harmonisere kravene som stilles. Det presiseres i direktivforslaget at de enkelte land kan pålegge flere aktører det samme regelverket.

Direktivforslaget fra Kommisjonen innebærer en plikt for nærmere utvalgte offentlige organer å tilgjengeliggjøre innholdet på sine nettsider i tråd med webstandarden WCAG på nivå AA. Ved å benytte denne standarden vil nettsider bli lettere tilgjengelige, noe som skal bidra til tilgang på informasjon og tjenester for et flertall av innbyggerne i Europa.

Bakgrunnen for initiativet er flere policy-initiativer fra EU som baserer seg på, og til dels forutsetter,  universell uforming av nettjenester. Disse er:

  •           The European Disability Strategy 2010-2020 (ICT accessibility);
  •           the eGovernment Action Plan 2011-2015 (inclusive and accessible eGovernment services);
  •           the ‘Digital Agenda for Europe’ (Commission proposes to ensure fully-accessible public sector websites by 2015),
  •           EU funding programmes (FP7, CIP) support of R&D on technological web-accessibility solutions.

I tillegg omtales initiativet som en europeisk oppfølging av FN konvensjonen on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) artikkel 9.

Den ansvarlige komité i Europaparlamentet, komitéen for Internal Market and Consumer Protection, voterte 28.11.13 over 30 endringsforslag til direktivforslaget. Med 30-3 stemmer ble disse endringer inntatt i forslaget, som forventes  å bli tatt opp i plenum i Europaparlamentet i mars 2014. Endringene inntatt av komitéen medfører en direktivpålagt utvidelse av pliktsubjektene, som omfatter alle virksomheter som utfører offentlige oppgaver. Videre er det i endringsforslaget gitt nærmere krav til etablering av tilsynsmyndighet i det enkelte land. For kravene knyttet til tilgjengeliggjøring av audiovisuelt innhold er det gitt en utvidet frist for implementering på to til tre år etter direktivvedtakelse.

Merknader

Det rettslige grunnlaget for direktivet er artikkel 114 i "Treaty of the Functioning of the European Union" (TEUF) (Den europeiske unions funksjonsområde). TEUF artikkel 114 gir hjemmel for å vedta rettsakter som vedrører det indre markeds opprettelse og funksjon. Direktivet antas å ha EØS-relevans.

Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt forslaget faller inn under rettsakter i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet) eller gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Antagelig vil det kreves mindre endringer i forskriftsform.

Norge vedtok en forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1.juli 2013, med hjemmel i diskrimingerings- og tilgjengelighetsloven. Denne forskriften overlapper i stor grad direktivforslaget, men går på noen områder noe lenger. Den norske forskriften pålegger både private og offentlige virksomheter plikter etter forskriften. Dersom det gis informasjon eller tjenester til allmennheten gjennom en nettløsning eller en automat, og som en del av virksomhetens hovedløsning, pålegges implementering av bestemte standarder. For nettsider betyr det også etter den norske forskriften derfor å benytte standarden WCAG på nivå AA. Den norske forskriften har derimot unntak  for tre av suksesskriteriene på nivå AA for audiovisuelt innhold, som medfører en snevrere regulering på akkurat dette området.

Det antas at en implementering av direktivforslaget ikke vil kreve endring i lov. Hvorvidt det kreves endring i gjeldende forskrift må utredes nærmere. Etter en første vurdering antas eventuelle endringer å være av lite omfang.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til direktiv er ikke behandlet av spesialutvalget for kommunikasjoner.

Med bakgrunn i den norske rettstilstanden på området antas det ikke nødvendig med egen nasjonal høring på direktivforslaget per nå. Dersom endelig direktiv medfører en utvidelse av den nåværende forskriftens virkeområde kan det være aktuelt med en høring på enkelte deler av direktivet.

Vurdering

Forslaget støtter opp om norske interesser i å skape et harmonisert regelverk for universell utforming av IKT-løsninger. Ettersom kommunikasjon på Internett er grenseoverskridende er det av norsk interesse at også europeiske nettsider er tilgjengelige for et flertall av befolkningen. Regelverket medfører økt fokus på, og kunnskap hos nettsideutviklere om området universell utforming, noe som kan bidra til bedre nettsider også i Norge.

Direktivforslaget medfører ikke noen særlige administrative konsekvenser for Norge, da lignende regelverk i stor grad allerede er på plass, og tilsyn- og klagefunksjon er opprettet. Dersom direktivet vedtas uten mulighet for nasjonale unntak fra WCAG nivå AA kan det  oppstå økonomiske konsekvenser for aktører som leverer audiovisuelt innhold. Unntak fra disse er i Norge begrunnet i ressurshensyn og en teknologisk utvikling som ennå ikke er kommet langt nok for å kunne støtte absolutte krav på dette området på en kostnadseffektiv måte.

Andre opplysninger

Direktivforslaget følges opp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2012)721
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen