Ny GMDSS-beslutning

Beslutning av 12. august 2013 om grunnleggende krav til maritimt radioutstyr som skal anvendes på non-SOLAS skip og inngå i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)...

Commission Decision of 12 August 2013 on essential requirements relating to marine radio communication equipment which is intendend to be used on non-SOLAS vessels and to participate in the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVIII. Informasjonsteknologi, telekommunikasjon og databehandling

Status

Beslutningen ble vedtatt 12. august 2013. Norge ved Post- og teletilsynet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølgning av regelverket knyttet til radio- og teleterminalutstyr, blant annet ved deltakelse i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og i ekspertgruppe for telekommunikasjonsutstyr (Expert Group on Telecommunications Equipment). Komiteens og arbeidsgruppens oppgave er å bistå Kommisjonen i oppfølging av R&TTE-direktivet. Videre bidrar Post- og teletilsynet med faglige innspill i standardiseringsarbeid knyttet til regelverket. Tilsynet er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.  

Beslutningen ble inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 24.10.2014.

Sammendrag av innhold

Beslutning (2013/638/EU) opphever og erstatter den eksisterende beslutningen (2004/71/EF). Maritimt radioutstyr som skal anvendes på "non-SOLAS"-skip (skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 med endringer (SOLAS)), og som skal brukes i det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS), er omfattet av Radio- og teleterminaldirektivet (R&TTE-direktivet 1999/5/EF). Direktivet er gjennomført i norsk rett ved Forskrift av 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio og teleterminalutstyr. R&TTE-direktivet setter ikke funksjonskrav (dvs. krav om at utstyret skal fungere) til utstyr som skal sikre tilgang til nødtjeneste. Direktivet gir imidlertid hjemmel i artikkel 3 til å sette funksjonskrav for denne typen utstyr. Beslutning (2013/638/EU) viderefører kravene i beslutning (2004/71/EF) om at utstyr som skal brukes i den maritime mobile tjeneste eller i den maritime mobile satellittjeneste (som definert i Den internasjonale teleunions radioreglement artiklene 1.28 og 1.29), som skal brukes ombord i skip som ikke omfattes av SOLAS og som skal brukes i GMDSS som beskrevet i SOLAS kapittel IV, skal konstrueres slik at det funksjonerer korrekt i et maritimt miljø. Beslutning (2004/71/EF) setter også krav til at radioutstyret skal oppfylle alle operasjonelle GMDSS-krav i nødsituasjoner og at utstyret skal sørge for klar og robust kommunikasjon. Det er foretatt noen endringer i beslutning (2013/638/EU) som skiller seg fra beslutning (2004/71/EF). Endringene er i hovedsak presiseringer av gjeldende regelverk. Det er presisert i beslutningens fortale punkt 5 og fremgår av artikkel 1 at kravene gjelder alt radioutstyr som faller utenfor direktiv 96/98/EF (Skipsutstyrsdirektivet) og som skal brukes på "non-SOLAS"-skip. I tillegg er det klargjort i artikkel 2 at kravene som settes til funksjonalitet skal være i tråd med anbefalinger fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO).


Merknader

Hjemmel i EU-traktaten

Hovedrettsakten - direktiv 1999/5/EF er hjemlet i traktatens artikkel 100a.

Rettslige konsekvenser

R&TTE-direktivet (1999/5/EF) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr (R&TTE-forskriften). Gjennomføring av beslutning 2013/638/EF vil skje ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske/administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover den nevnte forskriftsendringen.

Gruppe 2

Beslutningen omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om endring i R&TTE-forskriften ble lagt ut på hjemmesiden til Post- og teletilsynet 29. september 2014.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/638/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0638

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2013
Frist returnering standardskjema: 24.12.2013
Dato returnert standardskjema: 10.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.09.2014
Høringsfrist: 01.12.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker