Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Status fiskesykdommer - nasjonale tiltak

Kommisjonenes gjennomføringsvedtak 2014/12/EU av 14. januar 2014 som endrer vedtak 2010/221/EU hva gjelder nasjonale tiltak for å forebygge introduksjon av visse sykdommer hos akvatiske dyr til deler av Irland, Finland, Sverige og Storbritannia...

Commission Implementing Decision 2014/12/EU of 14 January 2014 as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer lister over områder som har godkjente nasjonale tiltak mot visse sykdommer hos akvatiske dyr. Listene en gitt som som vedlegg til kommisjonsvedtak 2010/221/EU.

Finland og Sverige har søkt om forlengelse av sine godkjente bekjempelsesprogrammer for bakteriell nyresyke (BKD) siden enkelte anlegg fremdeles har restriksjoner som følge av BKD. Kommisjonen påpeker at det er behov for en ny evaluering av bekjempelsesprogrammene siden programmene har pågått en lengre tid uten at sykdommen er utryddet. Programmene forlenges med 2 år slik at en ny evaluering av programmene kan gjennomføres.

Finland og Sverige har bedt om en evaluering av overvåknings- og bekjempelsesprogrammer for infeksiøs pankreasnekrose (IPN), og mener at programmene bare bør omfatte genotyper av IPN-virus som er kjent for å forårsake klinisk sykdom og dødelighet hos laksefisk i oppdrett i Europa. Gjeldende programmer omfatter alle genotyper av IPN-virus. Kommisjonen påpeker at en beslutning om dette eventuelt må fattes på grunnlag av en viteskapelig vurdering. I påvente av at en slik vurdering gjennomføres utvides muligheten til å søke om forlenging av eksisterende bekjempelsesprogrammer med 2 år.

Osteroid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) (en virussykdom hos østers) er påvist i tre områder i Irland. Vedlegg III i kommisjonsvedtak 2010/221/EU endres i henhold til dette.

Et nytt område i UK tilfredsstiller vilkårene for status som sykdomsfri for OsHV-1 µvar. Vedlegg I i kommisjonsvedtak 2010/221/EU endres i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Liste over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det er verd å merke seg at Finland og Sverige argumenterer for at overvåknings- og bekjempelsesprogrammer for IPN bare bør omfatte genotyper av IPN-virus som er kjent å forårsake klinisk sykdom og dødelighet hos laksefisk i oppdrett i Europa. Dette er en annen prinsipiell holdning enn hva de og EU har gitt uttrykk for i OIE-sammenheng i forbindelse med ILA, der virusvarianten HPR0 ikke forårsaker sykdom.

Norge bør være forberedt på å tilby ekspertise dersom Kommisjonen ber EFSA om en vitenskapelig vurdering av IPN.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/12/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/221/EU
Celexnr.: 32014D0012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.01.2014
Frist returnering standardskjema: 28.02.2014
Dato returnert standardskjema: 04.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 164/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen