Endringer av næringsmiddelkategorier kjøtt

Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2014 av 4. juni 2014 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder næringsmiddelkategorier av kjøtt og bruk av visse tilsetningsstoffer i tilberedt kjøtt

Commission Regulation (EU) No 601/2014 of 4 June 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the food categories of meat and the use of certain food additives in meat preparations

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler (vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008) ved at næringsmiddelkategori nummer 8: "Kjøtt" med underkategoriene nummer 8.1: "Ubearbeidet kjøtt" og nummer 8.2: "Bearbeidet kjøtt" endres.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer. Unionslistene fastsetter også tilsetningsstoffenes vilkår for bruk, og kan endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Terminologien er endret. Endringene og forklaring er lagt ved under punktet "Andre opplysninger" nedenfor.

Underkategori nummer 8.1 "Ubearbeidet kjøtt" blir endret til underkategori 8.1 "Ferskt kjøtt".

Tidligere inneholdt underkategori 8.1 følgende underkategorier: "8.1.1 Ferskt kjøtt unntatt tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004" og "8.1.2 Tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004".

Underkategori nummer 8.2 "Kjøttprodukter" blir endret til underkategori 8.2 "Tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004".

Tidligere inneholdt underkategori 8.2 følgende underkategorier: 8.2.1 "Ikke-varmebehandlet bearbeidet kjøtt", 8.2.2 "Varmebehandlet kjøtt", 8.2.3 "Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt" og 8.2.4 "Tradisjonelt saltede kjøttprodukter som er omfattet av særlige bestemmelser om nitritt og nitrater" med underkategorier.

Ny underkategori 8.3 "Kjøttprodukter" med følgende underkategorier settes inn:

 • 8.3.1 Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter
 • 8.3.2 Varmebehandlede kjøttprodukter
 • 8.3.3 Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt og
 • 8.3.4 Tradisjonelt saltede kjøttprodukter som er omfattet av særlige bestemmelser om nitritt og nitrater med underkategorier.

Forordning (EF) nr. 853/2004 er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, heretter animalehygieneforskriften. Endringer i den nye underkategori 8.2 "Tilberedt kjøtt" som definert i forordning (EF) nr. 853/2004:

Animalehygieneforskriften definerer tilberedt kjøtt som ferskt kjøtt, herunder kjøtt som er findelt, som er tilsatt næringsmidler, smaksingredienser eller tilsetningsstoffer, eller som har gjennomgått en foredling som ikke endrer strukturen på muskelfiberne i kjøttet som kjennetegner ferskt kjøtt.

Endringen av underkategori 8.1 til bare å omfatte "Ferskt kjøtt" og opprettelsen av en egen underkategori 8.2 "Tilberedt kjøtt" fører til en klarere forskjell mellom underkategori 8.3.1 "Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter" og underkategori 8.2 "Tilberedt kjøtt". Dersom kjennetegnene til ferskt kjøtter helt eliminert etter behandling, kan produktet ikke lenger betraktes som tilberedt kjøtt, og vil da falle innenfor definisjonen av "Kjøttprodukter" som i underkategorien 8.3.1.

Bakgrunnen for endringen av underkategoriene i kategori 8 i del D (næringsmiddelkategorier) i unionslisten er å gi juridisk klarhet og enhetlighet i begrepsbruken og begrepene "ferskt kjøtt", "kjøttprodukter" og "tilberedt kjøtt" slik som disse er definert i animalehygieneforskriften.

Tilsetningsstoffer som tilhører gruppe I, definert i del C i unionslisten, er generelt godkjent i kjøttprodukter som "ikke-varmebehandlede kjøttprodukter", mens godkjenning av bruken av tilsetningsstoffer som tilhører underkategori 8.2 "Tilberedt kjøtt" som definert i animalehygieneforskriften er begrenset og bare tillatt i nærmere bestemte kjøttvarer.

Da unionslisten i vedlegg II ble etablert, ble "tilberedt kjøtt" ansett som "ferskt kjøtt", der bare et begrenset antall tilsetningsstoffer ble godkjent. Imidlertid har ulike tolkninger av definisjonen av "tilberedt kjøtt" ført til en situasjon hvor bruken av visse tilsetningsstoffer i bestemte kjøttkategorier varierer mellom medlemsstatene. Kommisjonen har mottatt en rekke forespørsler om å inkludere disse tilsetningsstoffene i flere av kjøttkategoriene. Det er hensiktsmessig å inkludere disse bruksområdene i unionlisten. Der vil de være i samsvar med de generelle vilkårene for bruk av tilsetningsstoffer, som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1333/2008 og tar hensyn til behovet for å opprettholde visse tradisjonelle kjøttprodukter på markedet i noen medlemsstater.

Etter anmodning fra enkelte medlemsstater og/eller kjøttbransjen, har følgende tilsetningsstoffer blitt vurdert og funnet hensiktsmessig å godkjenne:

 • bruk av enkelte fargestoffer, kurkumin (E 100), karminer (E 120), karameller (E 150a-d), paprika-ekstrakt (E 160c) og rødbetfarge (E 162) som brukes tradisjonelt i visse medlemsstater for å farge merguez-type produkter og andre tradisjonelle produkter: salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo ​​fresco, bifteki, soutzoukaki, kebap, cevapcici og pljeskavice (se beskrivelse av produktene i vedlegget).
 • bruk av eddiksyre og acetat (E 260-263), melkesyre og laktater (E 270, E 325-327), askorbinsyre og askorbater (E 300-302), sitronsyre og sitrater (E 330-333) som surhetsregulatorer, konserveringsmidler og/eller anti-oksidanter for å hindre oksidasjon og/eller harskning og for å øke mikrobiologisk stabilitet.
 • bruk av fosfater (E 338-452) for å hindre tap av kjøttsaft under videre behandling, særlig når saltlake har blitt injisert. For å begrense ytterligere eksponering av fosfater i mat, er bruken begrenset til Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad (se beskrivelse av produktene i vedlegget) og burgerkjøtt med et minimum innblandet grønnsaker og/eller korninnhold på 4 prosent i kjøttet og finsk grå saltet juleskinke.
 • bruk av nitritt (E 249-250) som konserveringsmiddel i visse tradisjonelle produkter: lomo de cerdo adobado, pincho moruno, Caretta de cerdo Adobada, costilla de cerdo Adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Kiełbasa surowa Biała, Kiełbasa surowa Metka og Tatar wołowy (danie tatarskie) (se beskrivelse av produktene i vedlegget).
 • bruk av alginater (E 401-404), karragenan (E 407), bearbeidet euchema-tang (E 407A), johannesbrødkjernemel (E 410), guarkjernemel (E 412), tragant (E 413), xantangummi (E 415), acetylert distivelsesfosfat fosfat (E 1414), og hydroksypropyldistivelsesfosfat (E 1442) som fuktighetsbevarende midler eller stabilisatorer for å minske lekkasje av vann i emballasjen og å hindre tap av kjøttsaft under videre behandling. Disse bruksområdene bør være tilllatt i tilberedt kjøtt hvor ingredienser har blitt injisert, og i ferskt kjøtt som har blitt håndtert forskjellig: hakket, skivet eller behandlet og som er satt sammen, for eksempel rulader som inneholder kjøttdeig og i ferskt kjøtt for å opprettholde saftigheten under tilberedning av gyros, souvlaki, bifteki, Soutzoukaki, kebap og seftalia.

Ettersom det i underkategori 8.2 "Tilberedt kjøtt" kan tilsettes andre næringsmidler og smaksingredienser bør prinsippet om carry-over fastsatt i artikkel 18(1)(a) i forordning (EF) nr. 1333/2008 tillates her.

I henhold til artikkel 3(2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan Kommisjonen søke uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) for å oppdatere unionlisten over tilsetningsstoffer som er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt der den foreslåtte endringen ikke fører til endret helsemessig risiko.

Oppdateringene av unionslistene når det gjelder eddiksyre og acetat (E 260-263), melkesyre og laktater (E 270, E 325-327), askorbinsyre og askorbater (E 300-302), sitronsyre og citrater (E 330-333), alginater (E 401-404), karragenan (E 407), euchema-tang (E 407A), johannesbrødkjernemel (E 410), guarkjernemel (E 412), tragant (E 413), xantangummi (E 415), natriumkarbonat (E 500), acetylert distivelsesfosfat (E 1414), og hydroksypropyldistivelsesfosfat (E 1442) medfører ingen endring av helsemessig risiko. Det har derfor ikke vært nødvendig å be om uttalelse fra EFSA.

Bruken av kurkumin (E 100), karminer (E 120), karameller (E 150a-d), paprika-ekstrakt (E 160c), rødbetfarge (E 162), nitritt (E 249-250) og fosfater (E 338-452) vil bare bli utvidet til å gjelde visse produkter hvor disse tilsetningsstoffene tradisjonelt har blitt brukt. Derfor vil den utvidede bruken av disse tilsetningsstoffene ikke medføre endringer av helsemessig risiko. Det har derfor ikke vært nødvendig å be om uttalelse fra EFSA.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft i EU tyve dager etter kunngjøring 5. juni 2014, dvs. 25. juni 2014.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Endringene i kjøttvarekategoriene og godkjenning av enkelte tilsetningsstoffer i underkategori 8.2 "Tilberedt kjøtt" som definert i forordning (EF) nr. 853/2004, gir et tydeligere, mer enhetlig og enklere regelverk. Næringsmiddelvirksomhetene vil lettere forstå og finne frem i regelverket. Myndighetene kan enklere føre tilsyn.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig

Mattilsynet legger til grunn at endringen av næringsmiddelkategoriene med hensyn til underkategori 8.2 "Tilberedt kjøtt" som definert i forordning (EF) nr. 853/2004, ikke innebærer noen økt helsemessig risiko. Det vil heller ikke ha noen konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Nitritt godkjennes i flere tradisjonelle kjøttprodukter med opprinnelse i de nye medlemsstatene. Mattilsynet er ikke kjent med at disse produktene er vanlig i Norge, og fører i liten grad til en helsemessig risiko.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert, den 15. oktober 2014. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at endringene av kjøttkategoriene og godkjenning av enkelte tilsetningsstoffer i den nye kjøttkategorien 8.2 "Tilberedt kjøtt" som definert i forordning (EF) nr. 853/2004 gir et enklere og mer helhetlig regelverk.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Mattilsynet har ved gjennomgang av denne forordningen sett at det ikke er samsvar mellom den norske oversettelsen av basisrettsakten forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler og animalehygieneforskriften. Denne oversettelsesfeilen har ført til utilsiktet forskjell i bruk av begrepene i tilsetningsstofforskriften og animalehygieneforskriften, se tabell nedenfor.

I dette EØS-notatet bruker man begrepene som er i samsvar med animalehygieneforskriften fordi hovedformålet til forordningen er å rydde opp i uoverensstemmelsene som foreligger mellom tilsetningsstofforskriften og animalehygieneforskriften. Der begrepene fra animalehygieneforskriften er benyttet, står begrepene i kursiv.

Kate-gori

1333/2008 Engelsk

853/2004

1333/2008 Norsk

8.1

Fresh meat, excluding meat preparations as defined by Regulation (EC) No 853/2004

Ferskt kjøtt

Ubearbeidet kjøtt unntatt tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004.

Forslås endret i samsvar med animalehygieneforskriften til ferskt kjøtt

8.2

Meat preparations as defined by Regulation (EC) No 853/2004

Tilberedt kjøtt

Tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004

8.3

Meat products

Kjøttprodukter

Bearbeidet kjøtt

Foreslås endret i samsvar med animalehygieneforskriften til  kjøttprodukter

8.3.1

Non-heat-treated meat products

Ikke-varmebehandlet bearbeidet kjøtt

Foreslås endret i samsvar med animalehygieneforskriften til

ikke-varmebehandlede kjøttprodukter

8.3.2

Heat-treated meat products

Varmebehandlet kjøtt

Foreslås endret i samsvar med animalehygieneforskriften til varmebehandlede kjøttprodukter

8.3.3

Casings and coatings and decorations for meat

Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt

8.3.4

Traditionally cured meat products with specific provisions concerning nitrites and nitrates

Tradisjonelt saltede kjøttprodukter som er omfattet av særlige bestemmelser om nitritt og nitrater med underkategorier

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 601/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0601

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2014
Frist returnering standardskjema: 28.07.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2014
Høringsfrist: 31.10.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker