ETS luftfart - historiske utslipp og kvoter etter Kroatias inntreden i EU

Kommisjonsbeslutning 2014/389 av 23. juni 2014 om ytterligere historiske utslipp og ytterligere kvoter i EUs kvotehandelssystem for luftfart, for å ta hensyn til Kroatias inntreden i EU

Commission implementing decision of 23 June 2014 on addition historical aviation emissions and additional aviation allowances to take into consideration the accession of Croatia to the European Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.08.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 23. juni 2014 og innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitebeslutning 294/2014.

Sammendrag av innhold

Beslutningen er en konsekvens av Kroatias inntreden i EUs kvotehandelsystem for luftfart fra og med 1. januar 2014. Beslutningen fastsetter en økning i historiske utslipp fra kvotepliktige luftfartsaktiviteter i EU som følge av Kroatias inntreden. Historiske utslipp benyttes som grunnlag for beregning av antallet kvoter i kvotehandelssystemet for luftfart, inkludert antallet kvoter som kan tildeles vederlagsfritt, jf EUs kvotehandelsdirektiv artikkel 3c og artikkel 3e. Historiske utslipp er definert i EUs kvotehandelsdirektiv (direktiv 2003/87/EF) artikkel 3 bokstav s som gjennomsnittet av årlige utslipp i årene 2004-2006. Økningen i historiske utslipp fastsettes i beslutningen til 122 657 tonn CO2.

Beslutningen fastsetter også en økning i antallet kvoter under EUs kvotehandelssystem i tilknytning til hvert år i perioden 2014-2020 på 116 524 kvoter.  Det totale antallet kvoter som kan tildeles vederlagsfritt i tilknytning til hvert år fra 2014 til 2020 økes med 41 584 kvoter, jf. kvotehandelsdirektivet artikkel 3e. Antallet kvoter som kan auksjoneres i tilknytning til hvert år fra 2014 til 2020, økes med 71 445 kvoter, jf. kvotehandelsdirektivet artikkel 3c. Antallet kvoter som settes til side i spesialreserven for luftfart økes med 3495 kvoter, jf. kvotehandeldirektivet artikkel 3f.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser i Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre  i spesialutvalget for miljøsaker, hvor berørte departementer er representert. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/389/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32014D0389

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2014
Frist returnering standardskjema: 05.08.2014
Dato returnert standardskjema: 25.08.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 294/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker