Forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse

Forordning (EU) nr. 652/2014 om forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse

Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

1) Forordningen gir bestemmelser om forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. Det gis økonomisk støtte til lovpålagte tiltak ved ulike dyresykdommer og zoonoser. Forordningen sammenstiller tidligere spredte bestemmelser om finansiering.

Norge deltar ikke i EUs finansieringsprogrammer på området for matlovgivning. Det er derfor ikke aktuelt eller relevant for Norge å gjennomføre den delen av forordningen som gjelder finansiering.

2) SCFCAH (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) endrer navn til SCoPAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed). Komiteens ansvarsområde utvides til å omfatte plantehelse og såfrø, og «Plants» blir derfor inkludert i navnet.

EØS-avtalen artikkel 100 gir Norge rett til deltakelse i EUs komitologikomiteer på de områder som dekkes av avtalen. Selv om SCoPAFF får ny tittel, vil Norges rett etter EØS-avtalen fortsatt gjelde. Norge kan derfor fortsatt delta på komitologimøter, uten at dette krever endring av nasjonale lover eller forskrifter. SCoPAFFs nye ansvarsområde, plantehelse, er ikke omfattet av EØS-avtalen og på SCoPAFFs forvaltning av dette område kan Norges deltakelse begrenses fra EUs side.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Rettslige konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 652/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0652

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2014
Frist returnering standardskjema: 22.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: