Tunge kjøretøy, utslipp. Partikkelovervåking

Kommisjonsforordning (EU) nr. 627/2014 av 12. juni 2014 som for å tilpasse til den tekniske utvikling endrer forordning (EU) nr. 582/2011 når det gjelder partikkelovervåking ved hjelp av egendiagnosesystemet

Commission Regulation (EU) No 627/2014 of 12 June 2014 amending Regulation (EU) No 582/2011 for the purposes of adapting it to technical progress as regards particulate matter monitoring by the on-board diagnostic system

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.07.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt den 12. juni 2014, og trådte i kraft i EU den 3. juli 2014.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 18.08.14, med høringsfrist satt til 01.10.14.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 5. februar 2016, beslutning nr. 11/2016. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil den 8. februar 2016.  

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 627/2014 er en endringsforordning til forordning (EU) nr. 582/2011, som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Bakgrunnen er at sistnevnte må oppdateres (tilpasses) den tekniske utvikling når det gjelder partikkelovervåking ved hjelp av egendiagnosesystemet.

Forordning (EU) nr. 582/2011 pålegger kommisjonen å vurdere om det er teknisk mulig å kontrollere ytelsen til dieselpartikkelfilteret på tunge kjøretøy med kompresjonsmotor, opp mot grenseverdiene for egendiagnostiseringssystemet (OTL). Grenseverdiene er angitt i tabell 1, vedlegg X, til nevnte forordning.

Kommisjonen har foretatt en slik vurdering og har konkludert med at det er teknisk mulig å overvåke dieselpartikkelfilter i forhold til OTL. I undersøkelsen fremgår det imidlertid at implementeringsdato for disse krav bør utsettes slik at produsenter gis tilstrekkelig tid til å masseprodusere og tilpasse utstyret til kjøretøyene. Det er derfor nødvendig å oppdatere tabell 1 i tillegg (appendix) 9 til vedlegg I med nye implementeringsdatoer.

Det vises også til at tabell 1 i tillegg (appendix) 9 til vedlegg I til forordning 582/2011 bør tilpasses for gnisttenningsmotorer gjennom å føye til to kolonner: En kolonne som viser karbonmonoksid i forhold til de OTL-verdier som fremkommer i tabell 2 i vedlegg X til forordning 582/2011, og en kolonne som referer til kravene på ytelse i drift, som er satt opp i punktene 6 til 6.5.5.1 i vedlegg X til samme forordning.

Merknader
EU-hjemmel:

Forordning (EU) nr. 627/2014 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området:

Forordning (EU) nr. 582/2011 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norsk gjennomføring:

Forordning 627/2014 er implementert i norsk rett gjennom endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil § 3 og vedlegg 1. Forskriftsendringen trådte i kraft 8. februar 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 627/2014
Basis rettsaktnr.: 582/2011
Celexnr.: 32014R0627

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.06.2014
Frist returnering standardskjema: 07.08.2014
Dato returnert standardskjema: 07.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 11/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.08.2014
Høringsfrist: 01.10.2014
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 08.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.02.2016

Lenker