Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling

Kommisjonens forordning (EU) Nr. 984/2013 av 14. oktober 2013 om fastsettelse av nettregler om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer og supplering av Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009

Commision regulation (EU) No 984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems and supplementing Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

14. oktober 2013 vedtok Kommisjonen såkalte nettverkskoder for tildeling av kapasitet i gasstransmisjonrørledninger.

Forordning 984/2013 opphevet og erstattet av forordning 2017/459.

Forordningen supplerer forordning nr. 715/2009 hvor det fastsettes ikke-diskriminerende regler for adgang til naturgastransmissionssystemer med det formål at sikre et velfungerende indre marked for gass.

Målet til forordningen er å sikre en mer effektiv allokering av transportkapasiteten ved grenseoverskridende og andre relevante sammenkoblingspunkt for Europas gasstransmisjonssystemer. I tillegg skal forordningen bidra til å lette handelen med gass og støtte oppunder engrosmarkeder for gass i EU.

Forordningen skal ikke anvendes på gasstransmisjonssystemer i den periode de er unntatt i henhold til artikkel 49 i tredje gassmarkedsdirektiv (2009/73/EF).

Nettverkskodene bestemmer at operatørene av transmisjonsnettet skal avholde standardiserte auksjoner på en transperent og rettferdig måte som sikrer adgang for tredjepart. Auksjonene skal holdes på samme tid , etter de samme regler og selge de samme produktene i hele EU og skal gi tilgang til rørledninger for kvalifiserte nettbrukere i hele Europa. Det skal etableres webbaserte plattformer hvor auksjonene kan avholdes

Vurdering

Forordning 984/2013 er hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten og er EØS-relevant.

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)984
Rettsaktnr.: 0984/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0984

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.10.2013
Frist returnering standardskjema: 26.11.2013
Dato returnert standardskjema: 07.04.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: