Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

Kommisjonens implementeringsforordning (EU) nr. 487/2014 av 12. mai 2014 om endring av implementeringsforordning (EF) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningsperiodene til de virksomme stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl og triticonazole

Commission Implementing Regulation (EU) No 487/2014 of 12 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances Bacillus subtilis (Cohn 1872) Strain QST 713, identical with strain AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl and triticonazole

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 13.05.2014.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.    

Sammendrag av innhold

Godkjenningen for de virksomme stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme  QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl og triticonazole utløper  31. januar 2017. Det er mottatt søknad om fornyet godkjenning av  stoffene. Siden forordning (EF) nr. 844/2012 gjelder disse stoffene er det nødvendig og sikre at søkerene får nok tid til å gjennomføre fornyelsesprosedyren i tråd med den nevnte forordningen. Dette er fordi forordning (EF) nr. 844/2012 blant annet stiller strengere krav til søknadsprosedyre og dokumentasjon enn tidligere praksis, og det vil ta tid for søker å tilpasse seg dette. Derfor forlenges godkjenningen av disse stoffene frem til 30. april 2018.  EU er i en overgangsfase mellom om nytt og gammel regelverk for regodkjenning av plantevernmiddel. Disse stoffene blir vurdert etter overgangsregler, som betyr at  de i praksis blir vurdert etter kriterier i gammelt EU regelverk (direktiv 91/414).

Merknader

Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Disse stoffene er vurdert etter de gamle reglene (direktiv 91/414).

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente virksomme stoff blir oppdatert. Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Administrative og økonomiske konsekvenser  

Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det virksomme stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713/AQ 713 og clodinafop har aldri vært vurdert i Norge. Preparat med metrafenone ble innmeldt i 2005, men ble trukket av importør før vurdering. Pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tolklofosmetyl og tritikonazol finnes i godkjente preparater i Norge. Thiamethoxam innmeldt i 2009, men trukket av importør før vurdering.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 487/2014
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32014R0487

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.05.2014
Frist returnering standardskjema: 25.06.2014
Dato returnert standardskjema: 03.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen