Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - tiltak vs afrikansk svinepest, Litauen, Polen og Italia.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning nr. 2014/178/EU av 27. mars 2014 om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2014) 1979)

Commission Implementing Decision No. 2014/178/EU of 27 March 2014 concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States (notified under document C(2014) 1979)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.06.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Innhold

I 2014 ble det funnet afrikansk svinepest virus i Litauen og Polen. Kravene i denne rettsakt skal forsøke å optimalisere bekjempelsestiltak, forhindre spredning og begrense handelshindringer som følge av funnene. Tidligere rettsakter overfor Litauen og Polen vedrørende afrikansk svinepest oppheves. Også Italia har problemer med afrikansk svinepest. Denne rettsakten oppdaterer derfor kravene overfor Italia og opphever tidligere rettsakt overfor Italia.

Utgangspunktet er et forbud mot forflytting av levende svin og alle produkter av svin ifra områdene nevnt i rettsakten, dvs områder i Litauen, Polen og Italia. Risiko vurderers i forhold til hvilket område produktet kommer ifra og hvor smittefarlig produktet er.

Rettsaktens vedlegg deler de berørte områder inn etter tre risikonivåer:

  • Del I: Risiko på grunn av nærhet til infiserte viltlevende svin
  • Del II: Risiko hos viltlevende svin
  • Del III: Risiko både hos villsvin og i tamgrisbesetninger

Flytting av levende svin, sæd, egg, embryo og animalske biprodukter utgjør en større smittefare enn flytting av kjøtt og kjøttprodukter.

På bakgrunn av en samlet vurdering av risiko i områdene og i produktet gir rettsakten unntak fra det generelle forbudet. For å hindre spredning av viruset settes strengere krav enn vanlig og spesielle helsesertifikater skal følge forsendelsene.

Epidemiologiske trekk ved afrikansk svinepest og tiden det tar før et område igjen kan oppnå fristatus er lagt til grunn for tidsrommet kravene skal gjelde i. Kravene er derfor gyldige til minst den 31. desember 2017.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Ettersom rettsakten ikke medfører noen regelverksendring i Norge forventes ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten erstatter forordningene 2014/93/EU, 2014/134/EU og 2005/3637EF. Ingen av disse rettsaktene setter krav i norsk regelverk i dag.

Rettsakten setter kun krav til Italia, Litauen og Polen. Forordning 178/2014/EU krever dermed ingen regelverksendring i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. Rettsakten setter kun krav til Litauen, Polen og Italia og medfører ingen regelverksendring i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/178/EU
Celexnr.: 32014D0178

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen