Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i importregelverket for økologisk produksjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 442/2014 av 30. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder søknad om inkludering i liste over godkjente tredjeland anerkjente som ekvivalente for import av økologiske produkter

Commission Implementing Regulation (EU) No 442/2014 of 30 April 2014 amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards requests for inclusion in the list of third countries recognised for the purpose of equivalence in relation to the import of organic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten endrer artikkel 8 (1) i forordning (EF) nr. 1235/2008, og innfører en endelig dato innen 1. juli 2014 for søknad om å bli inkludert i listen over ekvivalente tredjeland (vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008). Vedlegg III inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalent med det felles økologiregelverket i EU. Etter 1. juli 2014 er det derfor ikke mulig for nye tredjeland å søke om å bli inkludert i vedlegg III. Kommisjonen vil imidlertid vurdere alle søknader som er mottatt før 1. juli 2014.

Bakgrunnen for endringer er innspill fra Rådet og resultater av evaluering av gjeldende økologiregelverk, hvor det er påpekt behov for å forbedre systemet for anerkjenning av ekvivalente tredjeland. Formålet er å erstatte ensidige ordninger knyttet til ekvivalens, med balanserte internasjonale handelsavtaler for å fremme konkurranse på like vilkår, gjensidighet og juridisk sikkerhet. Endringen i rettsakten legger tilrette for framtidig overgang til nytt system og regelverk, som Kommisjonen publiserte et utkast til, 24. mars 2014.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 442/2014 vurderes til ikke å medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter.

Ved å innføre en sluttdato for videre godkjenning av ekvivalente tredjeland etter dagens regelverk, legger dette tilrette for framtidig endring i regelverket. Hvilke konsekvenser forslaget til nytt regelverk, som Kommisjonen publiserte 24. mars 2014, vil ha, omtales i et eget EØS-notat. Overgangen til nytt importsystem, hvor vedlegg III over ekvivalente tredjeland erstattes med handelsavtaler, kan trolig medføre behov for merarbeid for departementene, dersom det er ønskelig å forhandle frem tilsvarende handelsavtaler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 442/2014
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32014R0442

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.05.2014
Frist returnering standardskjema: 20.06.2014
Dato returnert standardskjema: 30.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2014
Høringsfrist: 01.12.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen