EUs nye felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om etablering av en felles markedsordning for landbruksprodukter og om oppheving av rådsforordningene (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder EUs nye felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin, og opphever og erstatter etter ulike overgangsordninger EUs forrige markedsordning for landbruksprodukter i forordning (EF) nr. 1234/2007. Per i dag er visse bestemmelser som gjelder vin i forordning (EF) nr. 1234/2007 tatt inn EØS-avtaleverket. Bestemmelsene er valgt ut etter kriteriene for vinsamarbeidets omfang, slik dette er definert i den innledende delen i protokoll 47 til EØS-avtalen (bestemmelser som gjelder produktdefinisjoner, ønologiske metoder, produktsammensetning og ordninger for sirkulasjon og omsetning). De utvalgte bestemmelsene er gjennomført i norsk rett i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin. Ettersom EU totalreviderte både strukturen og innholdet i vinregelverket i 2008, innebærer overføringen av de EØS-relevante bestemmelsene om vin fra forordning (EF) nr. 1234/2007 til forordning (EU) nr. 1308/2013, i all hovedsak bare en videreføring av innholdet i bestemmelsene. I denne omgang er det i utgangspunktet bare snakk om en rent teknisk gjennomgang for å finne ut hvilke bestemmelser i forordning (EU) nr. 1308/2013 som tilsvarer de aktuelle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1234/2007, og som dermed skal videreføres/tas inn i EØS-avtaleverket. Vi går derfor ikke nærmere inn på en presentasjon av innholdet i de aktuelle bestemmelsene i denne omgang, men viser til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 med tilhørende vedlegg. Se imidlertid en opplisting av hvilke bestemmelser som vi mener er EØS-relevante i forordning (EU) nr. 1308/2013 og en kort beskrivelse av hva bestemmelsene gjelder, i punktet Vurdering nedenfor.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Ettersom de EØS-relevante bestemmelsene i forordningen som gjelder vin i all hovedsak bare er en videreføring av de tilsvarende bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1234/2007 (tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett), kan Mattilsynet ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Som nevnt innledningsvis er det bare visse utvalgte bestemmelser om vin i forordning (EF) nr. 1234/2007 som er tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i vinforskriften. Dette er gjort ved at det er etablert en tilpasningstekst i EØS-avtaleverket til forordning (EF) nr. 1234/2007, som sier at BARE de opplistede bestemmelsene i forordningen skal gjelde innen EØS, og at de opplistede bestemmelsene skal gjelde med de tilpasningene som kan utledes av EØS-avtalens hoveddel, de horisontale tilpasningene i den innledende delen til protokoll 47 til EØS-avtalen og de spesifikke tilpasningene til forordningen i tillegg 1 til protokoll 47.

Ettersom innholdet i de aktuelle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1234/2007 i all hovedsak bare er videreført uten større endringer i forordning (EU) nr. 1308/2013, mener vi at det bør gjøres en gjennomgang og sammenlikning av de aktuelle bestemmelsene i de to rettsaktene og på bakgrunn av dette, basere oss på det samme systemet for tilpasningstekster mv. som allerede er etablert for forordning 1234/2007, ved inkludering av forordning (EU) nr. 1308/2013 i EØS-avtaleverket.

Ettersom det i forbindelse med at forordning (EF) nr. 1234/2007 ble tatt inn i EØS-avtaleverket ble gjort en grundig vurdering av innholdet i de EØS-relevante bestemmelsene om vin og behovet for etablering av tilpasningstekster mv., ser vi ikke behov for å gå nærmere inn på dette nå. Vi henviser derfor til vurderingene i EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 med tilhørende vedlegg

Nedenfor lister vi likevel opp hvilke bestemmelser om vin som vi mener er EØS-relevante i forordning (EU) nr. 1308/2013 og beskriver kort hva de ulike bestemmelsene gjelder.

Article 1 (2) (l) cf. Annex I Part XII, (hvilke produkter innen vinsektoren som er omfattet av regelverket, avgrenset ved bruk av tollkoder)

Article 3 (1) cf. Annex II Part IV, (definisjoner innen vinsektoren)

Article 75 (3) (f), (g), (h), (k) and (m), (4) and (5) (d), (innholdet i markedsstandardene innen vinsektoren)

Article 78 (1) (b) and (2) cf. Annex VII Part II cf. Appendix I of Annex VII, (definisjoner, betegnelser og beskrivelser av produkter innen vinsektoren)

Article 80 cf. Annex VIII, (ønologiske metoder)

Articles 81 and 82, (druesorter)

Article 83 (2) and (3), (hjemmel for nasjonale bestemmelser om ønologiske metoder)

Articles 92 - 108, (beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser på vin)

Articles 112 and 113, (tradisjonelle termer)

Articles 117 - 121, (merking og presentasjon)

Article 146 and (medlemsstatenes kompetente myndigheter innen vinsektoren)

Article 147 (1) and (2). (følgedokumenter og register mv. ved omsetning av vinprodukter)

Konklusjon

Mattilsynet mener at bestemmelsene som er listet opp ovenfor og i utkastet til tilpasningstekst nedenfor, er EØS-relevante og akseptable med tilpasningene som er foreslått nedenfor.

Utkast til tilpasningstekst på engelsk

"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations:

a) Only the following provisions of the Regulation shall apply:

Article 1 (2) (l) cf. Annex I Part XII,

Article 3 (1) cf. Annex II Part IV,

Article 75 (3) (f), (g), (h), (k) and (m), (4) and (5) (d),

Article 78 (1) (b) and (2) cf. Annex VII Part II cf. Appendix I of Annex VII,

Article 80 cf. Annex VIII,

Articles 81 and 82,

Article 83 (2) and (3),

Articles 92 - 108,

Articles 112 and 113,

Articles 117 - 121,

Article 146 and

Article 147 (1) and (2).

The provisions shall apply with the adaptations that can be derived from the provisions of the main text of the Agreement, the horizontal adaptations in the introduction to Protocol 47 to the Agreement and the specific adaptations in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement.

b) The representatives of the EFTA States shall participate fully in the work of the Committee referred to in Article 229 of the Regulation, dealing with matters which fall within the scope of the acts referred to in the Agreement, but shall not have the right to vote."

Utkast til explanatory note på engelsk

"Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation), is currently referred to in Appendix 1 No 8 to Protocol 47 to the EEA Agreement. The provisions of the Regulation apply with certain general, sectorial and specific adaptations.

In the EU, Regulation (EC) No 1234/2007 now has been repealed and replaced by Regulation (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007.

According to the principals of the sectorial adaptations in the beginning of Protocol 47 to the EEA Agreement, only a few of the provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 as regards certain aspects related to wine are EEA relevant.

The content of the EEA relevant provisions as regards wine in Regulation 1308/2013 has not been signifcantly amended compared to the similar provisions in Regulation (EC) No 1234/2007.

Therefore, a similar adaptation text to that established to Regulation (EC) No 1234/2007 in point 8 of Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement, should be established to Regulation (EU) No 1308/2013, but adjusted to refer to the similar EEA relevant provisions on wine in Regulation (EU) 1308/2013.

For reasons of clarity, point (a) of the proposed adaptation text points out that only certain provisions of the Regulation shall apply for the purposes of the Agreement. Point (a) of the proposed adaptation text also underlines, for reasons of clarity, that the adaptations that can be derived from the provisions of the main text of the Agreement, the sectorial adaptations in the beginning of Protocol 47 to the Agreement and the specific adaptations in Appendix 1 to Protocol 47 shall apply also to the provisions specifically mentioned in point (a).

In addition, point (b) of the proposed adaptation text, establishes the right of the the EFTA States concerned to participate fully in the work of the Committee mentioned in Article 229 of the Regulation, as regards matters which fall within acts referred to in the Agreement."

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1308/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1308

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2014
Frist returnering standardskjema: 27.06.2014
Dato returnert standardskjema: 17.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.06.2014
Høringsfrist: 31.08.2014
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: