Miljøkriterier for bearbeidede papirprodukter

Kommisjonens vedtak 2014/256/EU av 2 mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til bearbeidede papirprodukter

Commission Decision 2014/256/EU of 2 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for converted paper products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 2, mai 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 8. mai 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking  forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 118/2015.

Sammendrag av innhold

De nye kriteriene er en videreføring av EU-miljømerkekriteriene for trykkpapir og trykksaker, og omhandler produkter som skrivebøker, notatblokker, konvolutter, papirposer, papiromslag og permer laget i hovedsak av papir, kartong eller papirbaserte substrater.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking anser kriteriedokumentet som tilfredsstillende, relevant og akseptabelt, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/256/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2014
Frist returnering standardskjema: 19.06.2014
Dato returnert standardskjema: 16.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: