Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Utløp av godkjenninger

Kommisjonsforordning (EU) nr.460/2014 av 5. mai 2014 som endrer forordning (EU) nr. 823/2012 når det gjelder utløpet av godkjenningen av det virksomme stoffet cyfluthrin

Commission Regulation (EU) No 460/2014 of 5 May 2014 amending Regulation (EU) No 823/2012 as regards the expiry date of the approval of the active substance cyfluthrin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 06.05.2014.

Rettsakten er innlemmet i EØS/EFTA-avtalen.  

Sammendrag av innhold

Godkjenningen  av det virksomme stoffet cyfluthrin utløper 31. oktober 2016. Forordning (EU) nr. 823/2012 forlenget godkjenningsperioden for dette stoffet som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) nr. 540/2011 til 31.oktober 2016. Bakgrunnen for forlengelsen var overgangen mellom nytt og gammelt regelverk i EU, og at søkerne skulle få en mulighet til å gi varsel om søknad  tre år førutløp av godkjenningen slik det kreves i henhold til artikkel 15.1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det er imidlertid ikke mottatt søknad om fornyet godkjenning av dette stoffet. Forordning (EU) nr. 823/2012 blir derfor endret slik at dato for utløp av godkjenningen settes nærmest mulig den opprinnelige datoen. Ny utløpsdato er satt til 30. april 2014.

Merknader

Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente virksomme stoff blir oppdatert. Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det virksomme stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenkling, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente virksomme stoff blir oppdatert.

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten, SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Legislation. Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

To preparater med cyflutrin ble søkt godkjent i Norge på slutten av 1980-tallet, men ble trukket av importør før vurdering. Senere ble Preparatet Bayflor Duo med dette stoffet  avslag i 1991. Bakgrunnen for avslaget var at preparatet også inneholdt et annet virksomt stoff i en uønsket formulering.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 460/2014
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32014R0460

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.05.2014
Frist returnering standardskjema: 17.06.2014
Dato returnert standardskjema: 02.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen