Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning 1003/2013 om transaksjonsregistres plikt til å yte tilsynsavgift overfor ESMA

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/20013 av 12. juli 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre

Commission Delegated Regulation (EU) No 1003/2013 of 12 July 2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regards to fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status


 

Sammendrag av innhold

Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.

EMIR oppstiller krav til transaksjonsregistre, og innfører herunder konsesjonsplikt for å drive virksomhet som transaksjonsregister. ESMA er etter EMIR tilsynsmyndighet for denne virksomheten. ESMAs tilsyn med transaksjonsregistre skal finansieres ved innkreving av tilsynsavgift. Delegert kommisjonsforordning nr. 1003/2013 gir regler om beregning av tilsynsavgift som transaksjonsregistre plikter å yte overfor ESMA. Formålet med reglene er å sikre at ESMAs kostnader ved dette tilsynsarbeidet blir dekket.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever forskriftsendring for å gjennomføres i nasjonal rett. EMIR hovedrettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett i 2016. Gjennomføringsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 13 ble satt i kraft i juli 2017. Det er hjemmel i vphl. § 13-1 til å fastsette de tilhørende nivå 2 rettsaktene til hovedrettsakten EMIR i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Standarden følges allerede i praksis av foretakene og forskriftsendring vil derfor ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i Finanstilsynet, Finansdepartementet og har vært behandlet i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

EMIR hovedrettsakten virker ikke skikkelig uten de delegerte kommisjonsforordninger som gir det nærmere innholdet og detaljene i kravene som settes i EMIR. Det er derfor en stor fordel at rettsakten nå forventes innlemmet i EØS-avtalen ved utløpet av mai 2018 og deretter forventes gjennomført i nasjonal rett i forskrift til verdipapirhandelloven § 13-1.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1003/2013
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32013R1003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2013
Frist returnering standardskjema: 03.12.2013
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen