Regler om transaksjonsregistres plikt til å yte tilsynsavgift overfor ESMA

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/20013 av 12. juli 2013 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR), hva gjelder transaksjonsregistres plikt til å yte tilsynsavgift overfor ESMA

Commission Delegated Regulation (EU) No 1003/2013 of 12 July 2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regards to fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Delegert kommisjonsforordning 1003/2013 ble vedtatt i EU 12. juli 2013, og publisert i europeiske rettstidende (OJ) 19. oktober 2013. Den trådte i kraft 8. november 2013. Rettsakten kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedforordningen, EMIR, er tatt inn.

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene, altså øvrige endringer i norsk rett enn selve inkorporasjonsbestemmelsene.

Tilhørende rettsakter til EMIR vil bli fulgt opp etter Stortinget har behandlet Prop.100 S (2015-2016)
 

EMIR oppstiller krav til transaksjonsregistre, og innfører herunder konsesjonsplikt for å drive virksomhet som transaksjonsregister. ESMA er etter EMIR tilsynsmyndighet for denne virksomheten. ESMAs tilsyn med transaksjonsregistre skal finansieres ved innkreving av tilsynsavgift. Delegert kommisjonsforordning nr. 1003/2013 gir regler om beregning av tilsynsavgift som transaksjonsregistre plikter å yte overfor ESMA. Formålet med reglene er å sikre at ESMAs kostnader ved dette tilsynsarbeidet blir dekket.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Rettsakten kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedrettsakten, EMIR, er tatt inn i avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1003/2013
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32013R1003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2013
Frist returnering standardskjema: 03.12.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker