Teknisk standard om informasjonsutveksling mellom kompetente myndigheter av hjem- og vertsmedlemsland ved filialetablering og grensekryssende virksomhet

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 524/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer informasjonen som kompetente myndigheter av hjem- og vertsmedlemsland utveksler med hverandre.

Commission Delegated Regulation (EU) No 524/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information that competent authorities of home and host Member States supply to one another

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Den tekniske standarden presiserer hva som skal utveksles av informasjon mellom kompetente myndigheter av hjem- og vertsmedlemsland ved filialetablering og grensekryssende virksomhet.

Vurdering

Det anses ikke å være særskilte forhold knyttet til gjennomføring av standarden i norsk rett. Standarden kan gjennomføres ved utarbeidelse av rundskriv med omtale av innholdet. I tillegg vil Finanstilsynet i sin praksis kunne legge til grunn standardens innhold.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1554
Rettsaktnr.: 524/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32014R0524

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2014
Frist returnering standardskjema: 01.07.2014
Dato returnert standardskjema: 29.08.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen