toppdomenet .eu - videreføring av EURID

207/2014/EF - Kommisjonsbeslutning 11. april 2014 om utpeking av registrar for toppdomenet .eu.

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 April 2014 on the designation of the .eu Top Level Domain Registry

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 11. april 2014 og trådte for EU-landene i kraft samme dag.

Rettsakten ble behandlet og godkjent for innlemming i EØS-avtalen i Spesialutvalget for kommunikasjoner, hvor relevante departement er representert, ved skriftlig prosedyre 10. juni 2014.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning 282/2014 datert 12. desember 2014, gjeldende fra 13. desember samme år.

Sammendrag av innhold

Beslutnigen henger sammen med tidligere forordninger  733/2002/EF og 874/2004/EF om opprettelse av toppdomenet .eu og nærmere regler om forvaltningen av domeneressursen .eu. Beslutning 375/2003/EF som opprettet og utpekte EURID (European Registry for Internet Domains) som forvalter og administrator av toppdomenet .eu oppheves. Ved denne beslutningen 207/2014/EF blir EURID på nytt pekt ut som registrar for toppnivådomene .eu for i utgangspunktet nye fem år. Kontrakten kan forlenges inntil to ganger, hver gang for ytterligere fem år.

Rettsakten medfører ingen rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser.

Beslutningen fra 2003 som i sin tid opprettet og utpekte EURID som forvalter og administrator av toppdomenet .eu er innlemmet i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppdomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett.

Beslutning 375/2003/EF, som oppheves gjennom angjeldende beslutning, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-6. For å fjerne henvisningen til beslutningen fra 2003 i forskriften, må det fattes et endringsvedtak til forskriften.

Konklusjon: Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/207/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/733/EF
Celexnr.: 32014D0207

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.05.2014
Frist returnering standardskjema: 26.05.2014
Dato returnert standardskjema: 18.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 282/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: