COSME

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1287/2013 av 11. desember 2013 om et program for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter (COSME) (2014-2020) og om opphevelse av avgjørelse nr. 1639/2006/EF. ...

Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014-2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2014

Spesialutvalg: Forskning og utvikling

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til EØS-komitebeslutning er overlevert EU-siden. 

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen la 30. november frem sitt forslg til COSME, EUs program for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter som vil gå fra 1.1.2014 til 31.12.2020. Forordningen ble vedtatt 11. desember 2013.

Europa 2020 er EU sin overordnede vekst- og sysselsettingsstrategi for dette tiåret. Målet for strategien er at EU skal bli en smart, bærekraftig og inkluderende økonomi innen 2020.

EUs nye programperiode løper fra 2014 til 2020. I den nye programperioden vil forskningsvirkemidlene og de innovasjonsrettede tiltakene (herunder IKT-søylen, Energi-søylen og Eco-Innovation, som er en tilskuddsordning for grønne bedrifter i CIP, samt tiltak knyttet til utvikling av innovasjonspolitikk) samles i det EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Dette er den største endringen sammenlignet med dagens CIP og 7. rammeprogram for forskning. COSME vil på sin side fokusere på SMB, fremme entreprenørskap og utvikling av gode rammebetingelser og virkemidler for næringslivet med særlig fokus på SMB.

COSME-programmet vil øke fokus på næringslivets rammebetingelser i Europa og har følgende hovedmål:

  • Forbedre tilgangen til finansiering for SMB gjennom egenkapital, finansiering og lånefasiliteter.
  • Styrke konkurranseevnen til bedrifter i Europa ved å utvikle bedre rammebetingelser.
  • Støtte internasjonalisering av SMB (Enterprise Europe Network – EEN).
  • Fremme entreprenørskapskultur – Utvikle entreprenørskapsferdigheter for nye gründere, ungdom og kvinner.

COSME er i stor grad utformet for å fungere sammen med Horisont 2020. Begge programmene vil ha betydelige budsjetter for å generere kapital for vekst, forskning og innovasjon i europeisk næringsliv, og bygger opp om Europa 2020.

Merknader

Norge deltok i EU-programmet Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), som utløp i 2013. Fra 2014 er de innovasjonsrettede virkemidlene flyttet over i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Norsk deltagelse i Horisont 2020 koordineres av Kunnskapsdepartementet, men programmet har en sentral næringslivskomponent. Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra sterket den norske deltagelsen i Horisont 2020 som dreier seg om næringsrettet forskning og innovasjon. EU er Norges viktigste handelspartner, og regjeringen ønsker et bredt samarbeid mellom norske bedrifter og næringslivet i øvrige europeiske land.    

Sakkyndige instansers merknader

Øvrige departementer er konsultert i saken. EØS-Spesialutvalget for forskning og utvikling vil orienteres om status.

Vurdering

Det er ikke prioritert midler til norsk deltagelse i COSME i statsbudsjettet for 2014. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1287/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1287

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2014
Frist returnering standardskjema: 26.03.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: