Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1229/2014 av 17. oktober 2014 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler andre enn de som viser til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 1229/2014 of 17 November 2014 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på møte i SCoPAFF den 13. juni 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 17. oktober 2014 og publisert i Official Journal den 18. oktober 2014 og trer i kraft i EU tyve dager etter dette. Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på sju helsepåstander som er søkt godkjent etter artikkel 13(5) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Alle helsepåstandene er vurdert av EFSA. EFSA har konkludert med at det ikke er en sammenheng mellom påstandenes ordlyd og virkestoffene. Europakommisjonen har på bakgrunn av dette avvist helsepåstandene. Tabellen viser en oversikt over de sju avviste helsepåstandende. Disse omhandler kombinasjoner av grønnsaker (kål, sikori og spinat) og reduksjon av blodkolesterol, beskyttelse av oksidativ stress og vedlikehold av kapillær gjennomtrengelighet.

Avslåtte helsepåstander EFSA nummer
En kombinasjon av kål og spinat og beskyttelse av oksidativ stress Q-2013-00574

En kombinasjon av spinat og sikori og beskyttelse av oksidativ stress

Q-2013-00575

En kombinasjon av kål og spinat og vedlikehold av normal blodkolesterol

Q-2013-00576

En kombinasjon av kål, sikori og spinat og vedlikehold av normal blodkolesterol

Q-2013-00579

En kombinasjon av diosamin, troxerutin og hesperidin og vedlikehold av venøs kapillær gjennomtrengelighet

Q-2013-00353

En kombinasjon av diosamin, troxerutin og hesperidin for vedlikehold av venøs elstisitet

Q-2013-00354

Byggsuppe og beskyttelse av oksidativ stress

Q-2013-00578

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Ingen medlemsstater har hatt innspill til rettsakten på arbeidsgruppemøter eller på SCoPAFF. Mattilsynet har ikke hatt innspill.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1229/2014
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32014R1229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2014
Frist returnering standardskjema: 02.01.2015
Dato returnert standardskjema: 02.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.11.2014
Høringsfrist: 07.01.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker