Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1228/2014 av 17. november 2014 om godkjenning og avslag på bruk av visse helsepåstander på næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko

Commission Regulation (EU) No 1228/2014 of 17 November 2014 authorising and refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på møte i SCoPAFF den 13. juni 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 17. oktober 2014 og publisert i Official Journal den 18. oktober 2014 og trer i kraft i EU tyve dager etter dette. Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler både godkjenning og avslag på søknader etter artikkel 14(1)(a) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). De godkjente helsepåstandene er vurdert positivt av EFSA og omhandler kalsium, vitamin D og en kombinasjon av disse to næringsstoffene. Det er kun helsepåstanden for «kalsium» som kan brukes på matvarer. Helsepåstandene om «vitamin D» og «kalsium og vitamin D» kan kun brukes på kosttilskudd.

Påstanden om «kalsium» omhandler forebygging av benskjørhet. Rettsakten setter kriterier i bruksvilkårene om at en betydelig mengde kalsium i en matvare er minst 400 mg per kvantifisert porsjon og at forbrukerne skal opplyses om å innta minst 1200 mg kalsium per dag fra alle kilder i kostholdet for at påstandens gagnlige effekt oppnås. Påstanden retter seg mot kvinner fra 50 år og over.

Påstanden om «kalsium og vitamin D» omhandler også forebygging av benskjørhet. Rettsakten setter opp kriterier i bruksvilkårene om at et kosttilskudd skal inneholde minst 400 mg kalsium og 15 µg vitamin D per daglig dose. Forbrukerne skal opplyses om at påstandens gagnlige effekt oppnås ved et daglig inntak på minst 1200 mg kalsium og 20 µg vitamin D fra alle kilder. Helsepåstanden retter seg mot kvinner i alderen 50 år og over.

Den godkjente helsepåstanden om «vitamin D» gjelder kun for kosttilskudd og omhandler forebygging av benbrudd. Påstanden kan kun brukes for kosttilskudd som inneholder 15 µg vitamin D per daglig dose. Forbrukerne skal opplyses om at den gagnlige effekten oppnås ved et daglig inntak på 20 µg vitamin D fra alle kilder. Helsepåstanden retter seg mot menn og kvinner fra 60 år og over.

Rettsakten inneholder også en tabell over fem avslåtte helsepåstander. Disse er blitt negativt vurdert av EFSA. EFSA har ikke funnet en sammenheng mellom påstandenes ordlyd og virkestoffene. Europakommisjonen har derfor valgt å avvise påstandene.

Avslåtte helsepåstander

EFSA nummer

Glykosaminhydroklorid og slitasjegikt

Q-2009-00412

Isolert soyaprotein og hjertesykdom

Q-2011-00784

Plantesteroler og reduksjon av kolesterolnivået

Q-2009-00237, Q-2001-01114

EPA og ADHD

Q-2012-00573

Plantesteroler og kolesterol

Q-2012-00915

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene kan benytte de godkjente helsepåstandene dersom bruksbetingelsene er oppfylt.

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

På arbeidsgruppemøter for helsepåstander har det vært diskusjoner rundt mengden av kalsium i helsepåstandene. Opprinnelig hadde Europakommisjonen foreslått 380 mg, men mange medlemsstater mente at dette var et vanskelig tall for forbrukerne å forholde seg til. Det ble foreslått å øke mengden til 400 mg kalsium. Europakommisjonen har gjort inntaksberegninger på denne økningen og konkludert med at dette ville være et akseptabelt nivå. Ingen medlemsstater var imot dette. På SCoPAFF møte 13. juni 2014 var det en medlemsstat som var bekymret for at bedrifter ville bruke to helsepåstander på samme produkt og at dette kunne være villedende for forbrukeren. Europakommisjonen mente ikke at dette ville være villedende for forbrukerne, da det var to forskjellige bedrifter som hadde søkt om godkjenning av disse helsepåstandene.

Det har ikke vært noen diskusjoner vedrørende de avslåtte helsepåstandene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1228/2014
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32014R1228

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2014
Frist returnering standardskjema: 02.01.2015
Dato returnert standardskjema: 02.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.11.2014
Høringsfrist: 07.01.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen