Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

benzosyre i kokte reker i lake.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 538/2015 av 31. mars 2015 om endring av vedlegg II Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av benzosyre - benzoater (E 210-213) i kokte reker konservert i saltlake.

COMMISSION REGULATION (EU) No 538/2015 of 31. march 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of benzoic acid – benzoates (E 210 – 213) in cooked shrimps preserved in brine.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Tillatt mengde av benzosyre i kokte reker endres fra 1000 til 1500 mg/kg for å sikre beskyttelse, spesielt mot Listeria monocytogenes. Utvidelsen vil bare gjelde for kokte reker i avkjølt saltlake, dvs. produkter som det ikke blir konsumert så mye av, og som skal oppbevares kaldt.

Listeria monocytogenes trives godt i pH-området 5.6-5.7 og ved temperaturer fra 5-8 C. Dette er ikke gode vekstbetingelser for andre mikroorganismer som er tilstede og som vanligvis er naturlige konkurrenter under andre betingelser. Det er derfor et behov for å hemme veksten av Listeria monocytogenes på andre måter.

Benzosyre er pr. i dag godkjent i kokte reker opp til 1000 mg/kg. Danmarks tekniske universitet har, ved datasimulering, utledet vekstkurver for Listeria monocytogenes ved forskjellige pH og lagringstemperaturer. Vekstkurvene viser at konsentrasjonen av benzosyre bør økes til 1500 mg/kg for å hindre oppvekst av denne mikroorganismen i litt sure produkter som oppbevares kaldt.

Benzosyre skal re-evalueres i 2015, og bruksbetingelsene for benzosyre kan justeres både i denne og andre næringsmiddelkategorier dersom det viser seg at konserveringsmiddelet brukes i større utstrekning enn det som er nødvendig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økt bruk av benzosyre i kokte reker som lagres avkjølt i saltlake gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Utvidet bruk av benzosyre i kokte reker medfører ikke økt eksponering og antas derfor uendret helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har vært skeptiske til utvidelse av bruk av benzosyre fordi våre kostholdsdata indikerer at ADI for benzosyre kan bli overskredet hos små barn. Imidlertid vurderer vi at utvidelsen antageligvis ikke vil berøre små barn i særlig grad, da den bare vil gjelde kokte reker som lagres avkjølt i saltlake. Mattilsynet følger opp vitenskapskomiteen for mattrygghets vurdering av benzosyre og eksponering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 538/2015
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R0538

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2015
Frist returnering standardskjema: 15.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 13.03.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen