Endring av 2074/2005, listeføring

Kommisjonens gjennomføringsforordring (EU) 2015/2295 av 9.desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 hva gjelder lister over godkjente næringsmiddelvirksomheter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2295 of 9 Desember 2015 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards lists of approved food establishments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten har et hoveddokument og et annex, og omhandler listeføring i EUS felles database,TRACES (Trade Control and Expert System), over godkjente virksomheter som produserer næringsmidler. Listeføringen i TRACES er frivillig og kommer i tillegg til dagens ordning hvor Kommisjonen har en nettside med oversikt over lenker til nasjonale lister.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i Forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften), forordning (EF) nr 2074/2005, vedlegg V. Ettersom rettsakten retter utelukkende mot myndighetene vil den ikke bli hørt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser utover de tekniske ved eventuelt å publisere listene i Traces.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2295
Basis rettsaktnr.: 2074/2005
Celexnr.: 32015R2295

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2015
Frist returnering standardskjema: 04.12.2015
Dato returnert standardskjema: 04.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 45/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker