Fornybarandel fra varmepumper

Retningslinjer for å beregne fornybarandelen fra varmeproduksjon i varmepumper

Comission Decision 2013/114/EU of 1 March establishing guidelines for Member States on calculating renewable energy from heat pumps from different heat pump technologies persuant to Article 5 of Directive 2009/28/EC of the European parliament and Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Foreløpig fortsatt under EØS-prosess. Forventes tatt inn i løpet av 2016.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 1. mars 2013 gir retningslinjer for hvordan den fornybare energiproduksjonen fra ulike vamepumpeteknologier skal beregnes under fornybardirektivet (2009/28/EC).

Vedtaket får kun virkning dersom det skal inkluderes fornybar energiproduksjon fra ulike varmpepumpeteknologier i fornybarbrøken, med tanke på om Norge har nådd fornybarmålet på 67,5% innen 2020, jf. fornybardirektivet artikkel 3 nr. 1. 

Vedtaket / retningslinjene angir blant annet:

  • hva som kan anses som fornybar energi fra varmepumper (se pkt. 3.3)
  • hvilke klimatiske forhold som får innvirkning på estimert installert kapasitet (pkt. 3.5)
  • ulike måter å beregne fornybar energi fra ulike typer varmepumper (pkt. 3.10)

Retningslinjene har ikke blitt sendt på høring. De krever ikke gjennomføring i norsk regelverk

Vurdering

Vedtaket / retningslinjene retter seg kun mot medlemslandene. Vedtaket / retningslinjene gir medlemslandene en forpliktelse til å regne ut denne fornybarandelen slik skissert i retningslinjene / vedtaket. Det vil derfor ikke være nødvendig å gjennomføre lov- eller forskriftsendringer som følge av at retningslinjene tas inn i EØS-avtalen.

Det bør bemerkes at beregnet fornybar energibruk fra varmepumper i Norge vil bli litt for lavt ved bruk av disse retningslinjene. Dette skyldes at parameteren som angir i hvilken utstrekning fornybarandel fra varmepumper kan inkluderes i fornybarbrøken er fastsatt for å gjenspeile gjennomsnittlig elektrisitetsmiks i EU. Dette er ikke representativt for det norske kraftsystemet, siden vannkraft utgjør nær 100 prosent av elektrisitetsproduksjonen. Det anses imidlertid som mest hensiktsmessig å bruke de beregningstekniske parameterne som er fastsatt i retningslinjene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/114/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/28/EC
Celexnr.: 32013D0114

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2014
Frist returnering standardskjema: 25.04.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: