Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fosfat som hevemiddel i fersk deig

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1084/2014 av 16. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdigdeiger

Commission Regulation (EU) No 1084/2014 of 15 October 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of diphosphates (E 450) as a raising agent and acidity regulator in prepared yeast based doughs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II  til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdigdeiger.

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler og deres vilkår for bruk.

I ferske ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter er det behov for et hevesystem hvor deigen ikke hever under lagring ved lave temperaturer, men aktiveres når den skal benyttes.

Et hevesystem basert på natriumbikarbonat (E 500), difosfater (E 450) og gjær tilfredsstiller kravet om at deigen først skal heve seg ved romtemperatur. Et slikt hevesystem er i dag godkjent i selvhevende mel.

Natriumbikarbonat får deigen til å heve, mens gjær hovedsakelig brukes for å utvikle aromatisk smak. Difosfater er surhetsregulerende midler som regulerer utviklingen av karbondioksid fra natriumbikarbonat.

I dag er difosfater bare tillatt brukt i «bakepulverbrød». Denne forordningen fører til at difosfater også kan benyttes i kjølt, ferdigpakket, gjærbasert deig som brukes til pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter.

En utvidelse av bruksområdet for difosfater til også å omfatte ferske ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter, vil verken føre til økt eksponering eller helsemessig risiko.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be European Food Safety Authority (EFSA) vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdateringen ikke medfører økt helsemessig risiko. Utvidelsen av bruksområde med hensyn til bruk av difosfater i ferske, ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter har ingen betydelig innvirkning på den totale eksponeringen. EFSA har derfor ikke blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 16. oktober 2014, dvs. 5. november 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at endringene med hensyn til bruk av difosfater i ferske, ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby en større variasjon i denne produktgruppen.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig    

Mattilsynet legger til grunn at endringene med hensyn til bruk av difosfater i ferske, ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter verken vil føre til økt eksponering eller helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruk av difosfater i ferske, ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter gir en større variasjon i denne produktgruppen og verken fører til betydelig økt eksponering eller økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1084/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R1084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2014
Frist returnering standardskjema: 05.12.2014
Dato returnert standardskjema: 04.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2014
Høringsfrist: 04.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen