Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav til uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio)

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. .../... av 10. oktober 2014 som utfyller forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til leverage ratio

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of 10.10.2014 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the leverage ratio

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Endringene som følger av den delegerte kommisjonsforordningen om uvektet kjernekapitalandel trer i kraft medio januar 2015 forutsatt at Rådet og Parlamentet ikke har innvendinger.

Artikkel 429 i CRR-forordningen (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:EN:PDF) angir hvordan uvektet kjernekapitalandel skal beregnes. Kommisjonens vedtak om uvektet kjernekapitalandel har bl.a. til hensikt å tilpasse definisjonen i CRR til Basel-definisjonen.

Vurdering

Rettsakten er antatt EØS-relevant.

Det følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a og verdipapirhandelloven § 9-15 at departementet i forskrift kan fastsette bestemmelser om at ren kjernekapital eller kjernekapitalen i finansinstitusjoner minst skal utgjøre en bestemt prosent av verdien av foretakets eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser, beregnet uten risikovekting, og regler for slike beregninger (uvektet kjernekapitalandel). Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere når og hvordan et krav til uvektet egenkapitalandel med tilhørende definisjoner skal gjennomføres i Norge, herunder utarbeide et forslag til eventuelle regler innen juni 2015. Oppdraget er tilgjengelig her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2014/Likviditetsregler-uvektet-egenkapital-og-pilar-II.html?id=767570

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Den delegerte kommisjonsforordningen er omtalt her:
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2014/4_kvartal/EU-kommisjonen-har-vedtatt-nye-regler-om-likviditet-og-uvektet-kjernekapitalandel/

Ofte stilte spørsmål om uvektet kjernekapitalandel er tilgjengelig her:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2014/10/20141010_en.htm

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)7237
Basis rettsaktnr.: 575/2013

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.01.2015
Høringsfrist: 01.01.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen