Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 1127/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1127/2014 av 20. oktober 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til maksimale grenseverdier for rester av amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amitrole, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide and pyridate in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimale grenseverdier (MRL) for amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

MRL for stoffene amitrol, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat er oppført i vedlegg II og del A av vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. For dinokap og fipronil er MRL oppført i del A av vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringer av grenseverdier i denne forordningen er vedtatt i EU i forbindelse med en revurdering av eksisterende grenseverdier (artikkel 12-vurdering). Endringene av grenseverdier i denne forordningen skal gjelde fra 13. mai 2015 i EU. Forutsatt at forordningen tas inn i norsk regelverk før denne dato, vil MRLene få anvendelse i Norge fra samme dato.

Ingen av stoffene som endrer grenseverdier ved denne forordningen, er godkjent i Norge. Flere av disse stoffene har mistet sin godkjenning som aktivt stoff i EU. Fordi det ikke lenger er godkjent bruk av disse stoffene i EU, oppheves tidligere fastsatte grenseverdier over analytisk bestemmelsesgrense (LOQ) der det ikke er fastsatt Codex Alimentarius grenseverdier som er vurdert som akseptable ved blant annet å ikke medføre noen helsefare for forbrukerne. Stoffene asulam, cyanamid, dikloran og propisoklor er ikke godkjente aktive stoffer i EU og det er ikke lenger noen godkjent bruk av disse stoffene i EU-land. Stoffene flumioxazin, flupyrsulfuron-metyl og picolinafen er godkjente aktive stoffer i EU.

Cyanamid er ikke et godkjent aktivt stoff i EU, men stoffet er i bruk som biocid (biocidproduktgruppe PT3 og i gjødsel). Det mangler dokumentasjon på om og i hvilke mengder rester kan forekomme på grunn av bruk i gjødsel.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 1127/2014

Amitrol

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1127/2014 (mg/kg)

Sitrusfrukt, trenøtter, kjernefrukt og steinfrukt, jordbær, bær fra halvbusker, andre små frukter og bær, forskjellige frukter (unntatt bordoliven)

0,01

LOQ (0,01* og 0,02)

Borddruer og vindruer

0,01

0,05 (ft)

Bordoliven

0,05

0,05* (ft)

Grønnsaker (gruppe) og tørkede belgfrukter

0,01

LOQ (0,01* og 0,02*)

Te, kaffe, urteteer og kakao, humle (tørket), krydder

0,02

0,05*

Dinokap

Alle tidligere godkjenninger i EU og Norge for dinokap er trukket. Eksisterende grenseverdier knyttet til tidligere bruk i EU oppheves derfor. Alle grenseverdiene for stoffet fastsettes til analytisk bestemmelsesgrense (LOQ) for disse produktene. Restdefinisjonen er her endret. LOQ er fastsatt lavere for flere produktgrupper. LOQ for lever, nyrer og spiselig slakteavfall (landdyr) er fastsatt høyere.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1127/2014 (mg/kg)

Vindruer

1

0,02*

Slangeagurk og mandelgresskar

0,07

0,05*

Meloner

0,05

0,02*

Fipronil (restdefinisjon fipronil (sum fipronil + sulfon metabolitt (MB46136) uttrykt som fipronil)

Oppført fotnote ved eksisterende MRL for potet (fastsatt som midlertidig, MRL må revurderes om et par år).

LOQ fastsatt lavere (0,005*) for humle (tørket), honning, amfibier og reptiler, snegler (landdyr) og andre landdyrprodukter.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1127/2014 (mg/kg)

Blomsterkål (brokkoli, blomkål) og rosenkål

0,02

0,01

Hvitkål og rødkål og andre hodekål

0,02

0,005*

Sukkerbete (rot)

0,05

0,005*

Svin muskel

0,02

0,005*

Svin fett

0,1

0,07 (ft)

Svin lever og svin nyrer

0,02

0,015 (ft)

Svin spiselig slakteavfall og svin andre

0,02

0,07 (ft)

Sau muskel

0,02

0,006 (ft)

Sau fett

0,5

0,9 (ft)

Sau lever

0,1

0,02 (ft)

Sau nyrer

0,02

0,015 (ft)

Sau spiselig slakteavfall og sau andre

0,02

0,09 (ft)

Storfe og geit: muskel

0,02

0,006 (ft)

Storfe og geit: fett

0,5

0,09 (ft)

Storfe og geit: lever

0,1

0,02 (ft)

Storfe og geit: nyrer

0,02

0,015 (ft)

Storfe og geit: spiselig slakteavfall og andre

0,02

0,09 (ft)

Hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: muskel

0,01

0,006 (ft)

Hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: fett,  spiselig slakteavfall og andre.

0,01

0,09 (ft)

Hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: lever

0,01

0,02 (ft)

Hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: nyrer

0,01

0,015 (ft)

Fjørfe muskel

0,01

0,015 (ft)

Fjørfe fett

0,01

0,02 (ft)

Fjørfe lever

0,02

0,015 (ft)

Fjørfe: nyrer, spiselig slakteavfall og andre.

0,01

0,005*

Melk

0,005*

0,01 (ft)

Fugleegg

0,02

0,015 (ft)

Flufenacet (N)

Restdefinisjon: flufenacet (summen av alle forbindelser inneholdende N-fluorfenyl-N-isopropyl, uttrykt som flufenacet-ekvivalent). En endring at det oppføres MRLer ved LOQ for animalske produkter fra landdyr.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1127/2014 (mg/kg)

Poteter

0,1

0,15

Bygg, hvete

0,05*

0,1

Pendimetalin

LOQ er fastsatt lavere for flere produktgrupper inklusive for animalske produkter fra landdyr.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1127/2014 (mg/kg)

 Vårsalat, karse , ruccola og blader og spirer av Brassicae

0.05*

0,6

Belgfrukter (ferske)

0,2

0,05*

Fennikel

0,05*

0,1

Belgfrukter (tørket)

0,2

0,15

Propyzamid

Restdefinisjon for animalske produkter kode (1000000): sum av propyzamid og alle metabolitter med 3,5-diklorobenzosyre fraksjon uttrykt som propyzamid). Forordning 737/2014 fastsetter visse MRLer for propyzamid (se aktuell høring). LOQ fastsettes lavere for visse produktgrupper.

Endringer i LOQ for animalske produkter (kjøtt) der det fastsettes lavere LOQ for muskel og fett, og fastsettes høyere MRL for lever, nyrer, spiselig slakteavfall og andre.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1127/2014 (mg/kg)

Mandler, kastanjer, hasselnøtter, valnøtter, kjernefrukt, steinfrukt, mandelgresskar, gresskar og fruktbærende kålvekster, kardoner og artisjokker

0,02*

0,02

Vårsalat, salat og bredbladet endive

1

0,6

Karse og ruccola

1

0,2 (ft)

Vårkarse og andre (salat og andre salatplanter, herunder Brassica)

1

0,01*

Blader og spirer av Brassica spp.

0,02*

0,02 (ft)

Portulakk

1

0,01

Urter

1

0,2 (ft)

Sukkerbete

0,3

0,08

Pyridat (N)

Restdefinisjon for pyridat (sum av pyridat, dets hydrolyseprodukt CL 9673 (6-kloro-4-hydroksy-3-fenylpyridazin) og hydrolyserbare konjugater av CL 9673 uttrykt som pyridat).

Noen MRLer (også ved LOQ) har blitt fastsatt som midlertidige (uendret verdi) og blitt markert med fotnote. Det er her etterspurt mer dokumentasjon for at disse MRLene kan fastsettes som ordinære (ikke midlertidige MRLer).

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1127/2014 (mg/kg)

Vårløk

0,05*

1 (ft)

Hvitkål og rødkål

0,05*

1,5 (ft)

Urteteer blomster og urteteer blader

1

2 (ft)

Urteteer ekstrakter

1

0,05*

Krydder (frø) og krydder (frukt og bær)

0,1*

0,15 (ft)

Svin lever

0,05*

0,1 (ft)

Svin nyre

0,4

0,3 (ft)

Svin spiselig slakteavfall og andre

0,05*

0,3 (ft)

Storfe, sau, geiter, hester, esler muldyr og mulesler lever

0,05*

0,2 (ft)

Storfe, sau, geiter, hester, esler muldyr og mulesler nyrer

0,4

2 (ft)

Storfe, sau, geiter, hester, esler muldyr og mulesler spiselig slakteavfall

0,05*

2(ft)

Andre landbruksdyr lever

0,05*

0,2 (ft)

Andre landbruksdyr nyrer og spiselig slakteavfall

0,05*

2 (ft)

* : betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ, (ft): fotnote midlertidig fastsatt MRL

(N): Stoffet inngår i preparater som er godkjent i Norge.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten:
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon ved skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er  i vurderingene tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Dersom denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP-verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester, skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge, er tillatt brukt enkelte andre steder i verden. Endringer i grenseverdier kan ha betydning for import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Endringene innebærer lavere grenseverdier for disse stoffene, siden fastsatte MRLer fjernes og settes til den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ). Noen få steder gir endring av LOQ litt høyere MRL for enkelte produktgrupper fordi enkelte produkttyper er spesielt vanskelige matrikser å analysere.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1127/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R1127

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.02.2015
Dato returnert standardskjema: 16.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 83/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.12.2014
Høringsfrist: 28.01.2014
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker