Såvarer - sortskjennetegn

Kommisjonens gjennomføringsdirketiv 2014/105/EU som endrer direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføring av artikkel 7 i rådsdirektivene 2002/53/EF og 2002/55/EF, når det gjelder sortskjennetegn og minstekrav ved sortsprøving av jordbruksvekster og grønnsaker.

Commission Implementing Directive 2014/105/EU amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn og bruk av disse ved nyhetsprøving (DUS-test) av nye plantesorter av hhv. jordbruksvekster og grønnsaker. Nyhetsprøving av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer for bruk av sortskjennetegn. EUs organ for planteforedlerett (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for stadig flere arter. For at retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med nyhetsprøving og sortslisteopptak i de enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet av den internasjonale unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). I tillegg endrer UPOV og CPVO retningslinjene etter behov slik at det i rettsakten må vises til en annen versjon enn tidligere. Det framgår av vedleggene til rettsaktene hvilke retningslinjer som skal brukes. For arter som EU og UPOV ikke har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser. I EU er det i 2014 laget nye retningslinjer for linfrø og durumhvete, i UPOV for engrapp, peanøtt, valmue og flere arter grønnsaker. I rettsakten vises det til disse retningslinjene. Siste frist for å ta i bruk de nye retningslinjene er 1. januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Det utføres ikke lenger nyhetsprøving eller DUS-test i Norge. Når Mattilsynet mottar søknader om godkjenning av nye sorter for opptak på norsk offisiell sortsliste, kjøper Mattilsynet nyhetsprøvingen fra andre land. Endringene i rettsakten er uten betydning for Norge. Høring hos næringen anses som overflødig da endringene er uten allmenn, praktisk interesse. Det er ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Vi kan ikke se noen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/105/EU
Basis rettsaktnr.: Rådsdirektiv 2002/53/EU og rådsdirektiv 2002/55/EU
Celexnr.: 32014L0105

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2014
Frist returnering standardskjema: 24.12.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker