Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 1271/2014 av 28. november 2014 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av visse druersorter som er høstet i 2014 i visse vindyrkingsregioner eller deler av disse

Commission Implementing Regulation (EU) No 1271/2014 of 28 November 2014 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2014 from certain wine grape varieties in certain wine-growing regions or a part thereof

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Kroatia, Italia, Ungarn, Østerrike, Romania, Slovenia og Slovakia har med hjemmel i forordning (EU) nr. 1308/2013, vedlegg VIII del I punkt A.3 søkt om at grensen for økning av alkoholinnholdet i vin, forhøyes for vin fra visse druesorter høstet i 2014 i visse vindyrkningsregioner eller deler av disse. Bakgrunnen for søknaden er at værforholdene i 2014 var usedvanlig ugunstige for druehøsten. Søknadene innvilges i denne rettsakten. Rettsakten "står på egne ben" og endrer verken forordning (EU) nr. 1308/2013 eller de ulike gjennomføringsforordningene om vin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at rettsakten vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet,  Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1271/2014
Basis rettsaktnr.: 32013R1308
Celexnr.: 32014R1271

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2015
Frist returnering standardskjema: 02.03.2015
Dato returnert standardskjema: 23.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 65/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2015
Høringsfrist: 27.02.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker