Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - tredjelandsliste kjæledyr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1219/2014 av 13. november 2014 som endrer vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 når det gjelder listen over territorier og tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) No 1219/2014 of 13 November 2014 amending Annex II to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the list of territories and third countries

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig som den gjennomføres i EU. Gjennomføringen må likevel vente til forordning (EU) nr. 577/2013 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Rettsakten vil bli gjennomført i samme forskrift og samtidig med forordning (EU) nr. 577/2013. Rettsakten vil bli gjennomført uten høring, jf. matloven § 23, tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter listene over territorier og tredjestater i del 1 og del 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 577/2013 med nye. Endringer i forhold til dagens lister er at Kroatia er tatt ut av listen i del 1, mens Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia er tatt inn på listen i del 2. Endringene gjøres for at tilsvarende endringer som nylig ble gjort i listene i henholdsvis seksjon 2 i del B og del C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 998/2003 skal bli videreført når forordning (EU) nr. 998/2003 blir erstattet av forordning (EU) nr. 576/2013 fra 29. desember 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 577/2013. Den krever derfor endring i den nye forskriften om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som skal gjennomføre forordning (EU) nr. 577/2013 i norsk rett. Den nye forskriften er ute til høring med høringsfrist 17. desember 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten viderefører gjeldende rett. Den får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre, jf. EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I, innledende del nr. 13. Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1219/2014
Celexnr.: 32014R1219

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen