Plantevernmiddel - Kroatia medlemskap

Rådsforordning (EU) nr. 518/2013 av 13. mai 2013 om tilpasning av Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 som følge av republikken Kroatias tiltredelse i EU.

Council Regulation (EU) No 518/2013 of 13 May 2013 adapting Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, by reason of the accession of the Republic of Croatia

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 10.06.2013. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Kroatia ble medlem av EU den 1. juli 2013 og en del av EØS-området 12. april 2014. I forordning (EU) nr 1107/2009 er det i vedlegg 1 gitt en liste over tre soner i EU og hvilke land som tilhører de ulike sonene. Denne endringsforordningen legger Kroatia til i sone C (syd) sammen med Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros, Malta og Portugal.  Inndelingen er gjort ut ifra at forholdende innen samme sone er relativt like i forhold til dosering av plantevernmidler, klima og agronomi. Søknadsbehandlingen for preparater til bruk på friland  gjøres i de ulike sonene, og et land i hver sone behandler søknaden. Det er imidlertid alltid også en nasjonal vurdering og godkjenning av preparatene i etterkant av at saksbehandlende land har kommet med en anbefaling.

Merknader

Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler.


Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmidler var på høring våren 2012, men er ikke fastsatt. EU-regelverket ble  innlemmet EØS-avtalen 30. september 2014 med forbehold om Stortingets godkjennelse.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye plantevernmiddelforskriften, dersom Stortinget samtykker til innlemmelse av EUs plantevernmiddelregelverk i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten  får  ikke vesentlige økonomiske og administrative  konsekvenser hverken for myndigheter eller private i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten til å være  EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Mattilsynet har vurdert at denne endringen ikke krever høring. Det er ikke mottatt standard ark for denne forordningen kun klarering av komitebeslutning. Datoene som fremkommer på dette feltet er derfor fiktive.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 518/2013
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32013R0518

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2014
Frist returnering standardskjema: 01.10.2014
Dato returnert standardskjema: 29.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: