REACH/test

Kommisjonsforordning (EU) nr. 900/2014 av 15. juli 2014 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) No 900/2014 of 15 July 2014 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 900/2014 ble vedtatt 15. juli 2014. Rettsakten ble videre innlemmet i EØS-avtalen 25. februar 2015 ved EØS-komitebeslutning nr. 17/2015. Rettsakten ble gjennomført i norsk rett 18. mars 2015.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene som arbeider med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket, som er ett av de viktigste regelverkene på kjemikalieområdet. Norge deltar blant annet i komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og i møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill, initierer og utarbeider reguleringsforslag for å få utvalgte stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket.

Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) skal det på fellesskapsnivå fastsettes forsøksmetoder for tester av stoffer og stoffblandinger (metoder for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, humantoksisitet og økotoksisitet) hvor slike tester er påkrevet for å fremskaffe opplysninger om stoffers og stoffblandingers iboende egenskaper.

Forordning (EF) nr. 440/2008 fastsatte de forsøksmetoder som skal benyttes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Kommisjonen revurderer etter behov forsøksmetodene i forordning (EF) nr. 440/2008 med henblikk på å erstatte, begrense eller forbedre forsøk med virveldyr og for å ta hensyn til tekniske fremskritt innen utviklingen av forsøksmetoder.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 900/2014 oppdaterer forordning (EF) nr. 440/2008 ved innføring av flere nye og oppdaterte forsøksmetoder som nylig ble fastsatt av OECD. Forordningen omfatter seks nye forsøksmetoder til bestemmelse av toksisitet og andre helseeffekter, herunder en metode for undersøkelse av utviklingsneurotoksisitet, en utvidet engenerasjonstest til undersøkelse av reproduksjonstoksisitet, en in vivo-genmutasjonstest i transgene gnagere, en in vitro-metode for vurdering av effekten på syntesen av steroidhormoner samt to in vivo-metoder for vurdering av østrogene og (anti)-androgene effekter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske Fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Forordning (EF) nr. 440/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 12/2012 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. juli 2012 nr. 750 om endring i REACH-forskriften. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 900/2014 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 900/2014 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i REACH-forskriften legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 900/2014 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Endringene er av mer teknisk karakter. Det er imidlertid viktig å inkludere denne rettsakten i EØS-avtalen og gjennomføre den i norsk rett slik at Norge har et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området. Dette er sentralt både for norske myndigheter som skal håndheve REACH-regelverket, og for norsk industri som gis tilsvarende rammevilkår som resten av den europeiske industrien. Videre er rettsakten en oppdatering og videreutvikling av rettsakter som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0900/2014
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32014R0900

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2014
Frist returnering standardskjema: 02.10.2014
Dato returnert standardskjema: 30.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 17/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.03.2015

Lenker