Tredjelandsimport, hest

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/440/EU av 7. juli 2014 om unntak fra vedtakene 92/260/EØF og 2004/211/EF når det gjelder midlertidig import av visse registrerte hingster som deltar i World Equestrian Games i Frankrike 2014

Commission Implementing Decision 2014/440/EU of 7 July 2014 derogating from Decisions 92/260/EEC and 2004/211/EC as regards the temporary admission of certain male registered horses participating in the World Equestrian Games in France in 2014 (notified under document C(2014) 4490) Text with EEA relevance

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir midlertidig unntak for visse bestemmelser i vedtakene 92/260/EØF og 2004/211/EF for registrerte hingster som skal delta i World Equestrian Games i Frankrike 2014. Unntakene er gitt for en begrenset tidsperiode, jf. artikkel 1, som nå er utløpt. Det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). Spesialutvalget mottar rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering

Mattilsynet anser at det ikke er relevant å gjennomføre en rettsakt som ikke lenger er gjeldende i EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/440/EU
Celexnr.: 32014D0440

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker