Vet - IBR godkjent bekjempelsesprogram i Belgia og fristatus i Türingen, Tyskland

Kommisjonens gjennomføringsvedtak nr. 2014/703 av 8. oktober 2014 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2004/558/EF som angår godkjennelse av et bekjempelsesprogram til utryddelse av infektiøs bovin rhinotracheit i Belgia og den tyske delstat Thüringens status som fri for infektiøs bovin rhinotracheit

Commision Implementing Descision No. 2014/703 of 8 October 2014 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in Belgium and the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal State of Thuringia in Germany

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2014/703/EU endrer vedlegg I og II av 2004/558/EU når det gjelder listeføring av hvilke stater som har godkjent bekjempelsesprogram og fristatus for bovin rhinotracheit. Endringen medfører at Belgia føres opp på lista over land med godkjent bekjempelsesprogram mot IBR i henhold til artikel 9(1) av direktiv 64/432/EU. Videre føres delstaten Thüringen i Tyskland opp på lista over områder med fristatus for IBR i henhold til artikel 10 av direktiv 64/432/EU. Dette gjøres på bakgrunn av dokumentasjon sendt inn av de respektive medlemslandene til Kommisjonen

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringen vil ikke medføre noen regelverksendring for Norge. Informasjonen på Mattilsynets nettsider om hvilke medlemsland som har fristatus eller godkjent bekjempelsesprogram mot IBR er oppdatert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/703/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/558/EU
Celexnr.: 32014D0703

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2014
Frist returnering standardskjema: 24.11.2014
Dato returnert standardskjema: 09.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 036/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker