Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - sæd, egg og embryo fra hest

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/261 av 6. februar 2015 som endrer beslutningene 2010/470/EU og 2010/471/EU når det gjelder dyrehelsemessige sertifiseringskrav for handel med og import til Unionen av sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision (EU) 2015/261 of 6 February 2015 amending Decisions 2010/470/EU and 2010/471/EU as regards the animal health certification requirements for trade in and for imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the equine species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter nye modeller for helsesertifikater som skal følge med ved handel med sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien mellom EU-medlemsstatene og ved import av slike produkter til EU fra tredjestater. Behovet for nye sertifikater har oppstått fordi EU med forordning (EU) nr. 846/2014 endret direktiv 92/65/EØF når det gjelder kravene til tilsyn med sædstasjoner og sædlagre og kravene til donorer av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien. Endringene trådte i kraft i EU den 1. oktober 2014. Rettsakten omfatter modeller for helsesertifikater som skal følge med sæd, egg og embryoer som er innsamlet, behandlet og lagret etter dette nye regelverket (direktiv 92/65/EØF etter at det ble endret av forordning (EU) nr. 846/2014 ) og etter det gamle regelverket (direktiv 92/65/EØF før det ble endret av henholdsvis forordning (EU) nr. 846/2014 og forordning (EU) nr. 176/2010).

Alle modellene for helsesertifikater som skal følge med ved import av sæd, egg eller embryoer fra tredjestater er for øvrig endret slik at de, i likhet med sertifikatene som kreves ved handel mellom medlemsstatene, kun kan omfatte sæd fra en enkelt sædstasjon eller ett enkelt sædlager eller egg eller embryo fra en enkelt embryoinnsamlings- eller -produksjonsgruppe.

I modellene for helsesertifikater som skal følge med sæd, egg eller embryoer fra tredjestater dersom sæden, eggene eller embryoene er innsamlet, behandlet og lagret etter 30 september 2014 og blir sendt fra seminstasjonen eller embryogruppen som produserte den/dem, er også kravene med hensyn til vesikulær stomatitt endret for å samsvare med internasjonale standarder for testing (OIE-manualen fra 2013).

Opplysningen "rase" er fjernet fra alle helsesertifikatmodellene fordi den ikke er relevant for sertifisering av dyrehelsemessige forhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det stilles allerede krav om helsesertifikat ved handel med sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien mellom Norge og de andre EØS-statene og ved import av slike produkter til Norge fra tredjestater. Rettsakten får kun administrative konsekvenser for norske importører og eksportører av sæd, egg eller embryoer fra dyr av hestefamiliene i den forstand at de må sørge for at forsendelsene følges av helsesertifikater etter de nye modellene. Ved eksport til andre EØS-stater utstedes sertifikatene av Mattilsynet i TRACES.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel med tilpasninger.

Vurdering

Rettsakten er avhengig av forordning (EU) nr. 846/2014, som ble tatt inn i EØS-avtalen med EØS-komitebeslutning nr. 2/2015 den 25. februar 2015.

Det er nødvendig å be om tilpasningstekster vedrørende datoene for når Norge går over fra gamle til nye regler. I EU trådte nye regler i kraft 1. oktober 2014 (forordning (EU) nr. 846/2014) og 1. september 2010 (forordning (EU) nr. 176/2010). I Norge trer de nye reglene først i kraft den dagen EØS-komiteens beslutning om å innlemme dem i EØS-avtalen trer i kraft. Norske myndigheter bør be om å få tekniske tilpasninger slik at datoene "30 september 2014" og "1. oktober 2014" for Norges vedkommende isteden blir henholdsvis dagen før og dagen for ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning nr. 2/2015 om å innlemme forordning (EU) nr. 846/2014 i EØS-avtalen. Videre at datoene "31. august 2010" og "1 september 2010" for Norges vedkommende isteden blir henholdsvis dagen før og dagen for ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning nr. 60/2011 om å innlemme forordning (EU) nr. 176/2010 i EØS-avtalen.  Norske myndigheter bør be om disse tilpasningene for de endringene rettsakten gjør i vedtak 2010/470/EU artikkel 2. Tilpasningene er viktige for å muliggjøre eksport av sæd som kan være produsert i Norge i tidsrommene mellom datoene for nye regler i EU og datoene for innlemmelse av EUs nye regler i EØS-avtalen. Det er ikke nødvendig å be om tilsvarende tilpasninger for endringene rettsakten gjør i vedtak 2010/470/EU artikkel 3. Det er fordi bestemmelsene i denne artikkelen gjelder egg og embryoer, som det p.t. ikke foregår produksjon av i Norge.

Behovet for tilpasningstekster gjør at rettsakten ikke bør følge hurtigprosedyren (fast track) for innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen, men ordinær prosedyre.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/261/EU
Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF
Celexnr.: 32015D0261

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2015
Frist returnering standardskjema: 28.08.2015
Dato returnert standardskjema: 12.11.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.08.2015
Høringsfrist: 15.11.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen