Vet - tester for BT og EHD ved import av oksesæd

Kommisjonens gjennomføringsvedtak av 9. april 2014 om endring av vedleggene til gjennomføringsvedtak 2011/630/EU som angår dyrehelsemessige krav vedrørende blåtunge og epizootisk hemorrhagisk disease

Commission Implementing Decision of 9 April 2014 amending the Annexes to Implementing Decision 2011/630/EU as regards animal health requirements relating to bluetongue and epizootic haemorrhagic disease

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Rettsakten gjennomføres i  forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. Matloven § 23 tredje ledd .

Sammendrag av innhold

Vedtak 2014/199/EU endrer vedlegg til vedtak 2011/630/EU som angår tredjelandslister og helsesertifikat for import av oksesæd. Endringene har sin bakgrunn i at det i gjeldende bestemmelser godkjennes 5 ulike tester for blåtunge (BT) og 4 ulike tester for epizootisk hemorrhagisk disease (EHD). Da sædstråene i en forsendelse ofte stammer fra flere ulike okser og sæduttak, åpnes det å oppgi flere testresultater og testdatoer for ulike grupper sædstrå i forsendelsen. Det spesifiseres også i helsesertifikatene at forsendelsen skal stamme fra kun en seminstasjon/ett sædlager, slik bestemmelsene er gitt i det gjeldene vedtaket.

Endringen av tredjelandslistene i vedlegg I består i at det gjøres endringer i henvisning til hvilket punkt i helsesertifikatet som gir tilleggsgarantiene for landene Australia og USA når det gjelder EHD. For å kunne benytte flere enn en test vises det nå til helsesertifikatet i vedlegg II, del 1, seksjon A, punkt II.5.4.1 og/eller II.5.4.2 under landene Australia og USA.

Helsesertifikatene i vedlegg II, del 1, seksjon A og C som gjelder import eller transitt av oksesæd fra henholdsvis seminstasjon og sædlager i tredjeland endres. Det skal kun oppgis en seminstasjon/ett sædlager i rubrikk I.11, slik at dette samsvarer med vedtakets artikkel 2(1)(c)(i) og (iii).

Videre endres helsesertifikatet i vedlegg II, del 1, seksjon A som gjelder import eller transitt av oksesæd fra seminstasjon i tredjeland. Under punkt II.5.4; om EHD, gis alternativ II.5.4.I; frihet for EHD, eller alternativ II.5.4.II; negativt resultat av en eller flere av opplistede tester for EHD. Under punkt I.28 fjernes opplysninger om godkjennelsesnummer og det legges til opplysninger om donor, identifikasjon av sædstrå, uttaksdato, test for BT og test for EHD.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedtaket medfører endring av forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ha få eller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP).
SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/199/EU
Celexnr.: 32014D0199

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: