vet-TSE

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2014/732/EU av 20. oktober 2014 om endring av vedtak 2007/453/EF når det gjelder BSE-status i Bulgaria, Estonia, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal og Slovakia

Commission Implementing Decision 2014/732/EU of 20 October 2014 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Bulgaria, Estonia, Croatia, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Portugal and Slovakia

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland iht. deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Bulgaria, Estonia, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal og Slovakia som oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene hvorpå EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget i 2007/453/EF oppdateres nå iht. OIEs generalforsamlings avgjørelser i mai 2014. På generalforsamlingen ble også Romania kategorisert til å ha neglisjerbar risiko, men ble like etter suspendert av OIE pga et tilfelle av BSE som ble påvist i landet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsaken medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/732/EU
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32014D0732

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2014
Frist returnering standardskjema: 05.12.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.11.2014
Høringsfrist: 15.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker