Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk

Rådsdirektiv 2014/112/EU av 19. desember 2014 om gjennomføring av den europeiske avtalen om visse sider i forbindelse med tilrettelegging av arbeidstiden ved transport på indre vannveier inngått mellom European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) og European Transport Workers' Federation (ETF)

Council Directive 2014/112/EU of 19 December 2014 implementing the European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport, concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers' Federation (ETF)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Følger hurtigprosedyren for vurdering av innlemmelse i EØS-avtalen.

EFTA har vurdert at rettsakter knyttet til innlands vannveier i utgangspunktet er egnet for hurtig prosedyre.

Sammendrag av innhold

Direktivet gjør tariffavtalen om arbeidstid for arbeidstakere på innlands vannveier mellom European Barge Union, European Skippers Organisation og European Transport Workers' Federation til EU-regelverk. Direktivet er et minimumsdirektiv, og tariffavtalen mellom EBU, ESO og ETF implementeres som vedlegg til direktivet. Avtalen regulerer bl.a. daglig og ukentlig hviletid, samt maksimal arbeidstid pr. uke og nattarbeid.

Det er partene som har tatt initiativ til å gjøre avtalen til EU-regelverk. Arbeidstid for ansatte i denne sektoren har ikke tidligere vært regulert på EU-nivå.

Merknader
ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innenlandske vannveier, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier. Rettsakten er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier.  Ved at Norge ikke har innlands vannveier vil rettsakten heller ikke ha rettslige eller økonomiske konsekvenser for næring eller administrasjon i Norge.

I direktiv 2006/87/EC om tekniske krav til fartøy på innlands vannveier er det eksplisitt angitt i transformasjonsbestemmelsen at plikten til å transformere det direktivet i nasjonal rett kun gjelder medlemsstater som har innlands vannveier slik dette er definert i EU-retten. En tilsvarende presisering er derimot ikke tatt med i den aktuelle rettsakten om regulering av arbeidstid for arbeidstakere på innlands vannveier. Prinsippet må likevel antas å skulle gjelde også for dette direktivet.

Sakkyndige instansers merknader

Da forslaget forelå la Sjøfartsdirektoratet dette fram for hovedorganisasjonene uten at det kom inn merknader.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2014)452
Rettsaktnr.: 2014/112/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0112

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2014
Frist returnering standardskjema: 18.02.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker