BAT-konklusjoner for produksjon av trebaserte plater

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2119 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlamets- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for produksjon av trebaserte plater

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2119 of 20 November 2015 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of wood-based panels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015 gjennom EØS-komitebeslutning nr. 229/2015 og trådte i kraft i EØS 1. august 2016

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten inneholder BAT-konklusjoner for virksomheter som produserer trebaserte plater.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013, ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning  er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen").  BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3.

BAT-konklusjonene for produksjon av trebaserte plater gjelder produksjon av OSB-plater (finer), sponplater eller fiberplater der produksjonskapasiteten er større enn 600 m3/dag. Dokumentet adresserer produksjon av trebaserte plater, papirimpregnering og forbrenningsanlegg hvor forbrenningsproduktene brukes i direkte oppvarmede tørkere i produksjonen. BAT-konklusjonene omfatter blant annet miljøstyringsystem, drift, støy, teknikker for å forhindre utslipp til jord og grunnvann, energiledelse og energieffektivitet, lukt, avfall, utslipp til luft og vann, samt målinger. BAT-konklusjonene angir utslippsgrenser (BAT-AEL) for støv, NOx, formaldehyd, og TVOC (flyktige organiske forbindelser) i utslipp til luft, for suspendert stoff i overflateavrenning, og suspendert stoff og KOF (kjemisk oksygenforbruk) i utslipp av prosessvann fra trefiberproduksjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Industriutslippsdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015 og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Direktivet er gjennomført ved endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelsene. Når industriutslippsdirektivet er gjennomført, vil dermed nye BAT-konklusjoner ikke kreve forskriftsendring. Rettsakten grupperes derfor i Gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er få registrerte anlegg med produksjon av de aktuelle trebaserte platene i Norge. Kun en virksomhet har produksjonskapasitet > 600 m3/dag og vil dermed være omfattet av BAT-konklusjoner for denne bransjen. På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomheten eventuelt må gjøre.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble i september 2015 behandlet gjennom skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2119
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32015D2119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.07.2015
Frist returnering standardskjema: 01.09.2015
Dato returnert standardskjema: 01.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker