Implementing regulation

Bestemmelser vedr. beregning av tidsfrister, klagebehandling mv.

Commissioin regulation (EU) No 372/2014 - calculation of certain time limits, the handling of complaints, and the indentification and protection of confidential information

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2014

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 9.april 2014. Det tas sikte på å vedta at forordningen skal inntas i EØS-avtalen om kort tid, men først tre i kraft når prosedyreforordningen inntas i EØS-avtalen (utsatt iverksettelsestidspunkt).

 

Sammendrag av innhold
I forbindelse med Kommisjonens moderniseringsreform av regelverket om offentlig støtte, har Kommisjonen revidert prosedyreforordningen. Prosedyreforordningen fastsetter Kommisjonens prosessuelle kompetanse i håndhevingen av regelverket om offentlig støtte. Denne er ennå ikke innlemmet i norsk rett. Kommisjonen har med hjemmel i prosedyreforordningen vedtatt utfyllende bestemmelser til denne, i den såkalte " implementing regulation". Forordningen inneholder nærmere prosessuelle bestemmelser om hvordan tidsfrister skal beregnes, klagesaker skal behandles og hvordan en identifiserer og beskytter konfidensiell informasjon.

Bakgrunn
Endringene i prosedyreforordningen gjelder hovedsakelig tre hovedområder: Kommisjonens behandling av klager, Kommisjonens samarbeid med nasjonale domstoler og Kommisjonens verktøy for effektiv og pålitelig innhenting av opplysninger fra markedsaktører. Kommisjonen gis også kompetanse til å vedta utfyllende prosessuelt regelverk. Denne sistnevnte kompetansen har Kommisjonen benyttet ved å vedta den foreliggende "implementing regulation" . 

Se forøvrig eget EØS-notat for mer informasjon om prosedyreforordningen: https://eosnotat.no/notat/details?notatId=16386.


Forordningens innhold
Forordningen ("Implementing regulation") fastsetter utfyllende bestemmelser til de nye bestemmelsene i prosedyreforordningen, hovedsaklig:

1)  hvordan tidsfrister skal beregnes i forhold til de nye bestemmelsene om innhenting av informasjon i markedet. 

 2) hvilke krav som stilles i forbindelse med en klagesak. Klageren må dokumentere at de har rettslig interesse i saken. Det gis også utfyllende bestemmelser om hvilke formkrav som stilles til klagen, bl.a. at en må fylle ut alle obligatoriske felt i et skjema og sende inn klagen på et av de offisielle EU språkene.

3) den som gir informasjon om markedet må sørge for å identifisere hva some eventuelt er konfidensiell informasjon, oppgi en begrunnelse for dette, og sende med en ikke-konfidensiell versjon.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser
I dag er EFTAs overvåkningsorgan (ESA) utfyllende saksbehandlingregler regulert i ESAs vedtak COL 195/04. Når prosedyreforordningen innlemmes i EØS-avtalen, forutsettes det at ESA vil vedta likelydende bestemmelser som KOM ved å fatte et nytt vedtak.  Det foreslås at den foreliggende forordningen, "implementing regulation" , vedtas innlemmet i EØS-avtalens protokoll 26, men at dette først vil tre i kraft når prosedyreforordningen inntas i EØS-avtalen. 

Når ESA har vedtatt nye gjennomføringsbestemmelser, vil disse bli innlemmet i norsk rett ved å endre forskrift om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte av 30.10.2009 nr. 1323 § 2.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært på høring i spesialutvalget for offentlig støtte. Det var ingen kommentarer til saken.

Prosedyreforordningen har også vært på høring både i spesialutvalget og på departementets hjemmeside, samt at referansegruppen for offentlig støtte har vært orientert om saken. NFD har ikke mottat noen innspill til saken.

Vurdering

Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)372
Rettsaktnr.: 372/2014
Basis rettsaktnr.: KOM(2004)794
Celexnr.: 32014R0372

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.04.2014
Frist returnering standardskjema: 26.05.2014
Dato returnert standardskjema: 26.04.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker